Słowniczek
pojęć bankowych

Konto/Rachunek

Rachunek płatniczy, do którego może zostać wydana Karta, prowadzony przez Bank na rzecz Klienta. Rachunek służy również do rozliczania transakcji dokonanych Kartą oraz należności wobec Banku z tytułu jej używania.

Karta debetowa

Karta płatnicza uprawniająca do dokonywania transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym płatności, wpłat i wypłat gotówki – do wysokości środków dostępnych na Koncie, do którego została wydana.

Bankomat

Urządzenie umożliwiające między innymi wypłatę gotówki za pomocą karty płatniczej.

Czek BLIK

Ciąg cyfr generowany za pośrednictwem usługi Santander internet lub Santander mobile, wykorzystywany do Autoryzacji Transakcji BLIK, którego użycie wymaga podania Hasła do Czeków BLIK.

Autoryzacja

Udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na wykonanie Dyspozycji, przed jej realizacją przez Bank, w sposób określony w Umowie lub niniejszym Regulaminie.

Transakcja BLIK

Płatność BLIK za towary lub usługi w stacjonarnym sklepie/punkcie usługowym lub w sklepie internetowym, Płatność BLIK jest Poleceniem przelewu albo Poleceniem przelewu wewnętrznego.

Dokument potwierdzający tożsamość

1. Dowód osobisty (polski lub państwa unijnego).
2. Paszport (polski – w tym dyplomatyczny, służbowy MSZ, tymczasowy lub zagraniczny).
3. Dokument potwierdzający pobyt wystawiony przez polskie organa administracji państwowej:

  • karta pobytu,
  • karta pobytu członka rodziny obywatela UE,
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca.

 

Doradca online

Pracownik Banku, który prowadzi rozmowę z Klientem przebiegającą jako połączenie wideo (także w języku migowym), połączenie audio lub czat.

Kantor Santander

Usługa internetowa, dająca Klientowi możliwość zawierania transakcji natychmiastowej wymiany walut w dni robocze w godzinach od 8.00 do 21.00.

Infolinia

Usługa telefoniczna świadczona przez doradców infolinii w zakresie obsługi Klientów pod numerem tel. 1 9999 (+48 61 81 19999 dladzwoniących z zagranicy), z którymi godziny nawiązania połączenia oraz sposób kontaktu zostały wskazane na Portalu Banku. Wszystkie rozmowy są rejestrowane. Opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora.

Jednostka Banku świadcząca usługę bankowości telefonicznej m.in. pomoc merytoryczną na rzecz Klientów/Użytkowników, a ponadto udzielająca wsparcia technicznego.

Pakiet wielowalutowy

Usługa dostępna na życzenie Klienta do następujących Kart wydawanych do Konta w PLN: Dopasowana Visa/Dopasowana Mastercardi VISA VIP. Klient może włączyć Pakiet na Karcie swojej i użytkownika w każdym kanale. Pakiet umożliwia: dowolną liczbę wypłat gotówki w każdej walucie bez ponoszenia opłat za pojedyncze wypłaty gotówki za granicą. Klient nie musi mieć kont w walutach obcych, abyskorzystać z tej usługi.

smsKod

Jednorazowy kod, przesyłany na żądanie Klienta/Użytkownika na jego numer telefonu komórkowego (wskazany w Umowie a w przypadku Użytkownika w Pełnomocnictwie), służący do identyfikacji Klienta/Użytkownika i autoryzacji Dyspozycji Klienta/Użytkownika w ramach usługSantander online oraz Klienta w ramach Serwisu Ubezpieczenia Santander Aviva, wiadomość SMS zawierająca smsKod jest Powiadamianiem SMS.

Wpłatomat

Urządzenie umożliwiające wpłatę gotówki na Konto za pomocą Karty wydanej do Konta, na którym wpłata ma zostać zaksięgowana. Osobadokonująca transakcji może otrzymać potwierdzenie wpłaty na wydruku.

Infolinia w języku ukraińskim +48 61 811 9999

Kontakt

Lista oddziałów