Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiany w składzie Zarządu Santander TFI S.A.

16 kwietnia 2021

Z dniem dzisiejszym Rada Nadzorcza, po otrzymaniu zgody KNF, powierzyła Januszowi Korpie pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Santander TFI S.A.

Janusz Korpa jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kształcił się na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. jest związany od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1993 roku. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynków pieniężnych zdobywał jako pracownik Departamentu Skarbu. Następnie wiele lat zajmował się zagadnieniami związanymi z pomiarem i monitorowaniem ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej. W latach 2008 – 2019 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego. W latach 2019 – 2020 kierował Departamentem Zarządzania Aktywami i Pasywami gdzie odpowiadał za zarządzanie: ryzykami strukturalnymi bilansu, płynnością, marżą odsetkową. Nadzorował także działalność Biura ds. Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Forum Zarządzania Ryzykiem, Komitetu Kapitałowego. Z Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest związany od 2021 roku.

Także z dniem 16 kwietnia 2021 roku, po uzyskaniu zgody KNF, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Santander TFI S.A. Jacek Marcinowski, rozpocznie pełnienie funkcji członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy oraz portfeli indywidulanych, zarządzanych przez Towarzystwo. Pozyskanie zgody Komisji i powołanie do pełnienia ww. funkcji służyło wypełnieniu wymogów prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Korzystając z okazji przypominamy, że Prezes Jacek Marcinowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i The Columbia Senior Executive Program w Columbia University Graduate School of Business. Licencjonowany makler i doradca w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. związany od 1995 roku. W latach 1997–1999 był Członkiem Zarządu BZ WBK Asset Management S.A., następnie do marca 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku był Prezesem Zarządu BZ WBK TFI S.A. W styczniu 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. W latach 2007–2010 nadzorował Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking. Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wcześniej: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)