Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Prestiż Future Wealth – nowość w ofercie Santander TFI

31 sierpnia 2021

Od 31 sierpnia 2021 roku klienci Santander TFI mogą inwestować w subfundusz, który skupia się na megatrendach.

Santander Prestiż Future Wealth to unikalne rozwiązanie. Pozwala w ramach jednego portfela skorzystać ze wzrostów możliwych do osiągnięcia dzięki megatrendom. Stawia na innowacyjność i rozwój. Santander Prestiż Future Wealth skupia możliwości inwestycyjne w trzech kluczowych obszarach:

  • społeczeństwo przyszłości – spółki, które mogą skorzystać dzięki zmianom demograficznym, najszybciej rozwijającym się regionom oraz przyszłym trendom konsumenckim,
  • technologia przyszłości – przedsiębiorstwa, które opracowują i wdrażają przełomowe technologie i rozwiązania cyfrowe,
  • planeta przyszłości – firmy, które działają w duchu ESG, w związku z tym przyczyniają się do troski o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, a jednocześnie dążą do stałych dochodów finansowych.

Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth wydzielonego w ramach funduszu Santander SICAV, otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Intencją zarządzającego subfunduszem jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale nawet do 100% aktywów. Subfundusz zabezpiecza ekspozycję walutową.

Subfundusz powstał z przekształcenia Santander Strategia Akcyjna i jest nadal przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie) oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z wahaniami cen akcji na globalnych rynkach.

Zarządzającym subfunduszem Santander Prestiż Future Wealth jest Jacek Grel – doradca inwestycyjny, który uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). W latach 2004–2008 zdobywał doświadczenie w bankach inwestycyjnych w Londynie oraz w funduszu hedgingowym. Z firmą związany od lipca 2008 r.