Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

29 maja 2023

29 maja 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 29 maja 2023 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 28 lutego 2023 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajdziesz:

Aktualizacja prospektu informacyjnego dotyczy w szczególności:

  • wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2022,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

Natomiast w statucie dodaliśmy zapisy informujące o tym, na jakich podstawach fundusz realizuje proces dziedziczenia środków po zmarłym uczestniku funduszu.

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Aktualizujemy również informacje na temat aspektów środowiskowych lub społecznych, ujawnianych przed zawarciem umowy dla produktów finansowych. Są one zawarte w dokumencie Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowaną Informację dla Klienta Santander Prestiż SFIO znajdziesz: