Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander PPK SFIO

29 maja 2023

29 maja 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany przez nas prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajdziesz:

Aktualizacja prospektu informacyjnego dotyczy w szczególności:

  • wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2022,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa subfunduszy Santander PPK 2025 – Santander PPK 2060.

Natomiast w statucie zmieniliśmy zapisy dotyczące sposobu podziału na subfundusze kosztów, które są pokrywane z ich aktywów.