Zmiana prospektu informacyjnego, statutu i Kluczowych informacji dla Inwestorów funduszu Santander FIO

4 stycznia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 4 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 3 października 2020 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności zmianę:

  • adresu strony internetowej Towarzystwa z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI,
  • benchmarku subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych,
  • zasad polityki inwestycyjnej i benchmarku subfunduszy Santander Zrównoważony i Santander Stabilnego Wzrostu,
  • zasad polityki inwestycyjnej subfunduszu Santander Obligacji Skarbowych,
  • stawek opłat za zarządzanie wybranych subfunduszy wynikającą z dostosowania do postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy ze względu na zmianę adresu strony internetowej Towarzystwa z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI.

W przypadku subfunduszy Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Zrównoważony oraz Santander Stabilnego Wzrostu następują zmiany w opisie sekcji Cele i polityka inwestycyjna oraz Profil zysku i ryzyka.

W przypadku subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek następuje zmiana stawki i opisu odnośnie opłaty za wyniki.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej: