Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu i dokumentów zawierających kluczowe informacje funduszu Santander FIO

24 lutego 2023

W dniu 24 lutego 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu

W dniu 24 lutego 2023 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 23 listopada 2022 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów obejmuje:

  • ujednolicenie opisów w zakresie kryteriów doboru lokat do portfeli wszystkich subfunduszy,
  • rozszerzenie katalogu instrumentów pochodnych w jakie może inwestować subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych.

III. dokumenty zawierające kluczowe informacje:

Aktualna treść dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

Aktualizacja dokumentów jest związana z corocznym przeglądem KID, w wyniku którego zostały zaktualizowane w szczególności dane dotyczące kosztów subfunduszy oraz scenariuszy dotyczących wyników.