Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander Prestiż SFIO oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

8 października 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 8 października 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO, w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja ww. dokumentów jest związana z połączeniem subfunduszy Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (subfundusz przejmowany) oraz Santander Prestiż Akcji Polskich (subfundusz przejmujący). Szczegóły dotyczące połączenia subfunduszy zostały przekazane w ogłoszeniu z dnia 23 sierpnia 2021 roku.