Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego w ramach Funduszu Santander Prestiż SFIO

8 października 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 8 października 2021 roku zaprzestaje się stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, wydzielonego dotychczas w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy wynika z połączenia ww. subfunduszu z subfunduszem Santander Prestiż Akcji Polskich, wydzielonym w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Połączenie subfunduszy dokonane zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, t.j.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, udzielonego decyzją z dnia 30 lipca 2021 roku o sygn. DFF.4022.1.167.2020.JG.