Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander FIO

29 maja 2023

29 maja 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany przez nas zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajdziesz:

Aktualizacja prospektu informacyjnego dotyczy w szczególności:

  • wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2022,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

Natomiast w statucie dodaliśmy zapisy informujące o tym, na jakich podstawach fundusz realizuje proces dziedziczenia środków po zmarłym uczestniku funduszu.