Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander PPK SFIO

1 lipca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 1 lipca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów dotyczy w szczególności dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.