Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

12 lipca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 12 lipca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów wynika ze zmiany wysokości minimalnej pierwszej i każdej kolejnej wpłaty do subfunduszu, w ten sposób, że w każdym subfunduszu wynosić będzie:

  • 1.000,00 zł dla pierwszej wpłaty,
  • 100,00 zł dla każdej kolejnej wpłaty.

Ponadto powyższe limity będą obowiązywać także klientów, którzy podpisali z Towarzystwem umowę o świadczenia dodatkowe (zdefiniowana w art. 22 ust. 1 statutu funduszu).

Powyższe zmiany obowiązują dla zleceń złożonych od dnia 12 lipca 2021 roku.

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Ponadto zaktualizowana zostaje Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO, w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej: