Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Prestiż Alfa ze 100% skutecznością

22 lipca 2021

Najnowszy raport dot. skuteczności rodzimych produktów typu absolute return opracowany przez Analizy Online wyraźnie pokazuje, że dużą sztuką jest osiągnięcie 100% skuteczności. Analizy Online sprawdzają, czy fundusz faktycznie regularnie, bez względu na warunki rynkowe, utrzymuje dodatnią stopę zwrotu w ujęciu rocznym – czyli osiąga cel stawiany funduszom absolute return. Tylko 4 z badanych funduszy mogą się pochwalić takim osiągnięciem – wśród nich Santander Prestiż Alfa.

Santander Prestiż Alfa po nie najlepszym starcie na początku 2018 roku, od lipca 2019 roku wypracowuje 12-miesięczne stopy zwrotu przesuwane co miesiąc w przedziale od 2% do maksymalnie 14% (za okres 03.2020-03.2021). Obecnie jego 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 10% (na koniec czerwca 2021). Fundusz realizuje strategię market neutral, inwestuje w akcje spółek, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane w relacji do szerokiego rynku, przy jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy przy użyciu kontraktów terminowych. Fundusz ten nieustannie trafia na listę bestsellerów. Od początku tego roku klienci wpłacili do niego 651 mln zł netto, a jego aktywa zbliżyły się do 1 mld zł.

Więcej szczegółów z raportu

Prezentowane stopy zwrotu są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Santander Prestiż Alfa nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Wartość aktywów netto Santander Prestiż Alfa może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.