Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander FIO

1 czerwca 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 1 czerwca 2022 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów wynika z obniżenia wysokości minimalnej pierwszej wpłaty, w ten sposób, że w każdym subfunduszu wyodrębnionym w Santander FIO a także w IKE wynosić będzie ona 100,00 zł.

Powyższe zmiany obowiązują dla zleceń złożonych od dnia 1 czerwca 2022 roku.