Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

19 maja 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 19 maja 2022 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmian w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2021,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa subfunduszy Santander PPK 2025 – Santander PPK 2060.