Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

19 maja 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 19 maja 2022 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 19 maja 2022 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 18 lutego 2022 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmian w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2021,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO, w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja dotyczy zapisów odnośnie szacowanego odsetka aktywów subfunduszy, które mogą być przedmiotem poszczególnych rodzajów transakcji.