Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla wybranych subfunduszy Santander FIO

23 lipca 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 23 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla poniższych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka:

  • Santander Akcji Polskich (z 5 na 6),
  • Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (z 5 na 6),
  • Santander Dłużny Krótkoterminowy (z 1 na 2),
  • Santander Zrównoważony (z 4 na 5).

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Akcji Polskich,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Zrównoważony.

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.