Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy Santander Obligacji Skarbowych i Santander Obligacji Korporacyjnych

4 lipca 2024

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarządza funduszem Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) informuje, że 30 sierpnia 2024 roku połączy dwa subfundusze tego Funduszu:

 • Santander Obligacji Korporacyjnych, który będzie Subfunduszem przejmującym,
 • Santander Obligacji Skarbowych, który będzie Subfunduszem przejmowanym.

Co oznacza połączenie subfunduszy

Połączenie subfunduszy polega na tym, że:

 • cały majątek Subfunduszu przejmowanego przeniesiemy do Subfunduszu przejmującego,
 • przydzielimy uczestnikom Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, w zamian za jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego,
 • Subfundusz przejmowany przestanie istnieć.

30 sierpnia 2024 roku zmienimy statut Funduszu i wykreślimy postanowienia dotyczące Subfunduszu przejmowanego.

Z chwilą połączenia, subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych zmieni nazwę na Santander Obligacji Uniwersalny. W jego portfelu będą zarówno obligacje skarbowe, jak i obligacje korporacyjne. W związku z tym subfundusz będzie realizował politykę inwestycyjną funduszu dłużnego długoterminowego uniwersalnego.

Co mogę zrobić w związku z połączeniem

Nie musisz nic robić w związku z połączeniem. Połączenie subfunduszy i przydział nowych jednostek uczestnictwa nastąpi automatycznie. Zapoznaj się z publikowanymi przez nas informacjami. Dowiesz się, co się dla Ciebie zmieni w związku z połączeniem i jakie będą ograniczenia w realizacji zleceń, które dotyczą Santander Obligacji Skarbowych.

Jeśli nie chcesz inwestować w subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie Santander Obligacji Uniwersalny), możesz zrobić zamianę albo odkupić swoje jednostki uczestnictwa. Od dziś do 30 sierpnia 2024 roku nie będziemy pobierać opłat za odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa żadnego z tych subfunduszy. Subfundusze o polityce podobnej do subfunduszy, które łączymy, są nadal dostępne w naszym innym funduszu - Santander Prestiż SFIO.

Do kiedy mogę składać zlecenia

Ważne daty, w których wystąpią ograniczenia w przyjmowaniu lub realizacji zleceń, które dotyczą Santander Obligacji Skarbowych:

22 sierpnia 2024 roku

 • będzie ostatnim dniem, w którym Santander Obligacji Skarbowych będzie przyjmować wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa i zlecenia nabycia, odkupienia i zamiany;
 • jest to ostatni dzień, w którym możesz złożyć zlecenia dot. Santander Obligacji Skarbowych;
 • nie będziemy realizować zleceń złożonych lub opłaconych po tym dniu;
 • najpóźniej do tego dnia włącznie Fundusz musi otrzymać wpłaty na opłacenie zleceń nabycia (te wpłaty muszą się znaleźć na rachunku subfunduszu).

23 sierpnia 2024 roku

 • Santander Obligacji Skarbowych przestanie przyjmować wpłaty i zlecenia.

29 sierpnia 2024 roku

 • będzie ostatnim dniem, w którym będziemy realizować zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa Santander Obligacji Skarbowych;
 • po tym dniu Santander Obligacji Skarbowych nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa.

Zlecenia, które dotyczą Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny) będziemy realizować bez żadnych ograniczeń czasowych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe daty przy składaniu zleceń dotyczących Santander Obligacji Skarbowych.

Co się stanie w dniu połączenia

30 sierpnia 2024 roku Uczestnikom Santander Obligacji Skarbowych, w zamian za ich jednostki uczestnictwa w tym subfunduszu, przydzielimy jednostki uczestnictwa Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny).

Liczbę jednostek uczestnictwa (JU) w Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny, czyli SOU), którą w zamian za dotychczasowe jednostki uczestnictwa Santander Obligacji Skarbowych (SOS) powinni dostać jego uczestnicy, obliczymy według wzoru:

Liczba Twoich JU SOU = (liczba Twoich JU SOS * wartość JU SOS) / wartość JU SOU

Do obliczenia liczby JU i wartości aktywów netto przyjmiemy wartości z 29 sierpnia 2024 roku.

W dniu połączenia wygasną też pełnomocnictwa, których Uczestnicy udzielili do działania w ramach subfunduszu Santander Obligacji Skarbowych. Pełnomocnictwa te nie będą obowiązywać do nowo otwartych subrejestrów Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny). Jeśli chcesz udzielić nowego pełnomocnictwa, możesz to zrobić w oddziale Santander Bank Polska SA.

Jak otrzymam nowe jednostki uczestnictwa Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny)

Nowe jednostki uczestnictwa przydzielimy przez:

 • dopisanie Uczestnika Santander Obligacji Skarbowych do rejestru Uczestników Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny),
 • otwarcie dla tego Uczestnika nowego subrejestru w Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny),
 • zapisanie na tym subrejestrze liczby przydzielonych Ci nowych jednostek uczestnictwa w Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny).

Ten wpis wywoła skutek prawny z dniem przydziału. W tym dniu Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny) wstąpi też w prawa i obowiązki Santander Obligacji Skarbowych.

Nie pobierzemy opłat za przydział jednostek uczestnictwa Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny) w ramach połączenia subfunduszy.

Jak dowiem się o nowych jednostkach uczestnictwa

Po przydzieleniu jednostek uczestnictwa przekażemy Ci potwierdzenia, które będą zawierać:

 • numer nowego subrejestru, liczbę i wartość przydzielonych jednostek uczestnictwa w Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie Santander Obligacji Uniwersalny),
 • nowe numery rachunków w Funduszu, które będą służyły do bezpośredniego nabywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie: Santander Obligacji Uniwersalny) na nowo otwartym subrejestrze.

  Po połączeniu subfunduszy zamkniemy rachunki Santander Obligacji Skarbowych. Od tego momentu do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą służyły wyłącznie rachunki Santander Obligacji Korporacyjnych (po zmianie Santander Obligacji Uniwersalny).

Jaka jest podstawa prawna dla połączenia subfunduszy

Subfundusze łączymy na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • zgody Komisji Nadzoru Finansowego, której udzieliła 27 maja 2024 roku (sygn. DFF.4022.1.13.2024.KS).

Statut Funduszu, który zawiera postanowienia dotyczące łączonych subfunduszy, znajdziesz tutaj:

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.santander.pl/tfi/santander-obligacji-uniwersalny