Ogłoszenie o wejściu w życie zmian w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego działającego w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO

26 czerwca 2017

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym - informuje, iż opisana w ogłoszeniu z dnia 9 czerwca 2017 r. zmiana Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w dniu dzisiejszym wchodzi w życie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin IKE w aktualnym brzmieniu, obowiązującym od 26 czerwca 2017 r.:

Regulamin IKE