Ogłoszenie o planowanej zmianie w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego działającego w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO

9 czerwca 2017

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje o planowanej zmianie Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zmiana w Regulaminie IKE polega na korekcie zapisu §7 ust. 9 Regulaminu (poprawiono odwołanie do innego ustępu, tj. do 8, zamiast błędnie do 7) i wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2017 roku. Poniżej Regulamin:

Obowiązujący do 25 czerwca 2017 roku:

Regulamin IKE

Obowiązujący od 26 czerwca 2017 roku:

Regulamin IKE