Regulamin oferty „Weekend z kredytem na konsolidację online”

Na skróty

Co zyskasz w ofercie

•    0% prowizji od kwoty wybranych do spłaty kredytów w naszym banku (z ubezpieczeniem oraz bez ubezpieczenia Spokojny kredyt online - życie plus)

•    0% prowizji od kwoty dodatkowej gotówki (z ubezpieczeniem oraz bez ubezpieczenia Spokojny kredyt online - życie plus)

W jaki sposób przystąpisz do oferty

Z oferty skorzystasz, jeśli w czasie trwania oferty złożysz wniosek o kredyt na konsolidację online i:

 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i kredyty do konsolidacji z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do konsolidacji kredyty z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i co najmniej 1000 zł dodatkowej kwoty gotówki albo
 • zawnioskujesz o konsolidację kredytów z innych banków i dodatkową kwotę gotówki, na sumę minimum 1000 zł.

Jakie warunki musisz spełnić

a.  jesteś osobą fizyczną,

b.  masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,

c. na dzień 1.12.2023 r. posiadasz minimum 1 kredyt w naszym banku do spłaty lub kartę kredytową lub kredyt w rachunku płatniczym (limit w koncie osobistym),

d. w czasie oferty złożysz wniosek o kredyt na konsolidację online, jeśli Ci go udostępniliśmy w bankowości internetowej i mobilnej po wstępnym zbadaniu Twojej zdolności kredytowej,

e.  w ramach powyższego wniosku:

 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i kredyty do konsolidacji z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do konsolidacji kredyty z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i co najmniej 1000 zł dodatkowej kwoty gotówki albo
 • zawnioskujesz o konsolidację kredytów z innych banków i dodatkową kwotę gotówki, na sumę minimum 1000 zł.

f.  otrzymasz pozytywną decyzję kredytową,

g. podpiszesz na podstawie powyższego wniosku umowę o kredyt na konsolidację w naszej bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.


Pamiętaj o tych datach

Czas trwania oferty

 • od 30.03.2024 r. do 1.04.2024 r. (oferta może się powtórzyć)

•    W regulaminie opisujemy warunki oferty. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
•    Gdy używamy zwrotów:

 • „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z oferty,
 • „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 • Ważne informacje wyróżniliśmy ramką.
 • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w Słowniku. Oznaczyliśmy podkreśleniem pierwsze użycie tych pojęć.
 • W sprawach związanych z regulaminem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

1. W regulaminie określiliśmy zasady oferty „Weekend z kredytem na konsolidację online".

2. Jesteśmy organizatorem tej oferty. 

3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. 

4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

Kto może skorzystać z oferty

5.  Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

a.    jesteś osobą fizyczną,

b.    masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,

c.    na dzień 1.12.2023 r. posiadasz minimum 1 kredyt w naszym banku do spłaty lub kartę kredytową lub kredyt w rachunku płatniczym (limit w koncie osobistym),

d.   w czasie oferty złożysz wniosek o kredyt na konsolidację online, jeśli Ci go udostępniliśmy w bankowości internetowej i mobilnej po wstępnym zbadaniu Twojej zdolności kredytowej,

e.    w ramach powyższego wniosku:

 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i kredyty do konsolidacji z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do konsolidacji kredyty z innych banków na łączną kwotę minimum 1000 zł albo
 • wybierzesz do spłaty co najmniej 1 kredyt w naszym banku i co najmniej 1000 zł dodatkowej kwoty gotówki albo
 • zawnioskujesz o konsolidację kredytów z innych banków i dodatkową kwotę gotówki, na sumę minimum 1000 zł,

f.    otrzymasz pozytywną decyzję kredytową,

g.   podpiszesz na podstawie powyższego wniosku umowę o kredyt na konsolidację w naszej bankowości internetowej lub aplikacji Santander mobile.

Czas oferty

6. Oferta trwa: od 30.03.2024 r. do 1.04.2024 r. (oferta może się powtórzyć)

Reklamacje  

W jaki sposób możesz złożyć reklamację

7. Reklamację możesz złożyć:

•    elektronicznie – napisz do nas wbankowości internetowej lub mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,

•    telefonicznie – zadzwoń na numer 1 9999,

•    osobiście – przyjdź do naszej placówki,

•    pisemnie – napisz do nas:

 • na adres naszej siedziby (znajdziesz go w punkcie 3) lub do naszej placówki, 
 • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

8. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na www.santander.pl i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

9. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: 

 • wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
 • listem,

10. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.

11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 60 dni . Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.

12. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jesli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

13. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:

a. ponownie napisać do nas,

b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

 • Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
 • Rzecznika Finansowego.

c. wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności),  lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

14. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich.  Więcej informacji znajdziesz na: https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.

15. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl. 

16. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Menu - Załatw sprawę.

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę:

17. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.

18. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.  
 

Ochrona danych osobowych 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

19. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w ofercie. 

20. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot oferty zgodnie z regulaminem. 

21. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować ofertę. 

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

22. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.

23. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in: 
a.    podstawę prawną, 
b.    cel, 
c.    okres przetwarzania danych osobowych, 
d.    uprawnienia, które Ci przysługują, a także 
e.    inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych. 

24. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w ofercie. 

Postanowienia końcowe

25. Regulamin udostępniamy na naszej stronie.

26. Bierzemy odpowiedzialność za oferty i jej prawidłowy przebieg.

27. Możemy wydłużyć czas trwania oferty.

28. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach. 

29. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych w regulaminie.

30. Abyśmy mogli zaprezentować Ci promocję w usługach Santander online:
a.    nie możesz mieć złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz
b.    musimy mieć Twoją zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym.

31.    Powyższe oświadczenia możesz sprawdzić i zmienić w ustawieniach bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, w zakładce Zgody.

Słownik

Bankowość internetowa (Santander internet), Bankowość mobilna (aplikacja Santander mobile) - to usługi bankowości elektronicznej. 

Usługa bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacja Santander mobile) – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego.

Kredyt w naszym banku  to kredyt gotówkowy lub kredyt na konsolidację udzielony przez Santander Bank Polska S.A.

Złożysz wniosek to zainicjowanie wniosku kredytu na konsolidację online poprzez rozpoczęcie wnioskowania o kredyt.