Regulamin oferty "Kredytu gotówkowego online do 40000 zł"

O regulaminie

1. Gdy używamy zwrotów:
a. „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z tej oferty, 
b. „my” – to Santander Bank Polska S.A.
2. Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Oznaczyliśmy pogrubieniem pierwsze użycie tych pojęć i umieściliśmy je w Słowniku. 
3. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas pod numer 1 9999 (opłata za połączenia zgodna z taryfą operatora).

Na skróty

Co zyskasz z tą ofertą

Prowizja 0% w kredycie gotówkowym online (bez kredytu na konsolidację online) w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do 40 000 zł (z ubezpieczeniem oraz bez ubezpieczenia Spokojny kredyt online - życie plus).

W jaki sposób przystąpisz do oferty

Z oferty skorzystasz, jeśli w czasie, gdy trwa oferta złożysz wniosek o kredyt gotówkowy online w kwocie od 500 zł do 40 000 zł.

Na co zwrócić szczególną uwagę

Aby skorzystać z tej oferty, musisz:

1. być osobą fizyczną,

2. mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,

3. złożyć - w czasiegdy trwa oferta:

a. wniosek o kredyt gotówkowy online, jeśli Ci go udostępniliśmy w naszej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej, gdy wstępnie zbadaliśmy Twoją zdolność kredytową

lub

b.  wniosek o kredyt gotówkowy z usługami Santander online na naszej stronie internetowej,

c. i w swoim wniosku zawnioskujesz o kredyt gotówkowy w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do maksymalnie 40 000 zł, 

4. otrzymać pozytywną decyzję kredytową,

5. podpisać na podstawie tego wniosku umowę o kredyt gotówkowy.


Pamiętaj o tych datach

Oferta trwa od 4 marca do 4 kwietnia 2024 roku. 

Organizator

1. W regulaminie określiliśmy zasady tej oferty „Kredyt gotówkowy online do 40 000 zł” („oferta”).

2. Jesteśmy organizatorem tej oferty. 

3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. 

4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy i zasady tej oferty 


Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

1. jesteś osobą fizyczną,

2. mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,

3. złożyć - w czasie, gdy trwa oferta:

a.  wniosek o kredyt gotówkowy online, jeśli Ci go udostępniliśmy w naszej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej, gdy wstępnie zbadaliśmy Twoją zdolność kredytową

lub

b. wniosek o kredyt gotówkowy z usługami Santander online na naszej stronie internetowej,

c. i w swoim wniosku zawnioskujesz o kredyt gotówkowy w całkowitej kwocie kredytu od 500 zł do maksymalnie 40 000 zł, 

4. otrzymać pozytywną decyzję kredytową,

5. podpisać na podstawie tego wniosku umowę o kredyt gotówkowy.

Czas oferty

Oferta trwa od 5 marca do 4 kwietnia 2024 r.

Reklamacje  

Możesz złożyć ją:

1. elektronicznie – w naszej aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej,

2. telefonicznie pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora),

3. osobiście w naszej dowolnej placówce,

4. pisemnie:

a. na adres naszej siedziby (znajdziesz go w sekcji Organizator punkt 3. lub naszej placówki (adresy placówek znajdziesz na naszej stronie), 

b. na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. 

Podstawa prawna: ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

1. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: 

a. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,

b. listem,

2. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 30 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 60 dni . Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.

4. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jesli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

1. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:

a. ponownie napisać do nas,

b.  zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

  • Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
  • Rzecznika Finansowego,

c.  wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

2. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.  

3. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl. 

4. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.
 

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę:

1. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.

2. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.  
 

Ochrona danych osobowych 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w ofercie. 

2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot oferty zgodnie z regulaminem. 

3. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować ofertę. 

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

1. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.

2. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in: 

a. podstawę prawną, 

b. cel, 

c. okres przetwarzania danych osobowych, 

d. uprawnienia, które Ci przysługują, a także 

e. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych. 

3. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w ofercie. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin udostępniamy na naszej stronie.

2. Bierzemy odpowiedzialność za ofertę i jej prawidłowy przebieg.

3. Możemy wydłużyć czas trwania oferty.

4. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach. 

5. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych w regulaminie.

6. Abyśmy mogli zaprezentować Ci ofertę w usługach Santander online:

a. nie możesz mieć złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz

b. musimy mieć Twoją zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym.

Słownik

aplikacja mobilna, Santander internet – bankowość internetowa - to usługa bankowości elektronicznej, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego

wniosek - to zainicjowanie wniosku kredytu gotówkowego online poprzez kliknięcie:
a. „Sprawdź ratę i złóż wniosek” w aplikacji mobilnej 
lub 
b. “Sprawdzam ratę i składam wniosek” w bankowości internetowej
lub
c. „Zaczynamy” na stronie kredytu gotówkowego z usługami Santander online