Regulamin promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 34

Aby skorzystać z tej promocji przygotowaliśmy regulamin. Dowiesz się z niego:

 • w jakim czasie i na jakich zasadach działa promocja, 
 • co zrobić, aby z niej skorzystać.

Na skróty
Możesz przystąpić do promocji od 1. lutego do 29. kwietnia 2024 r., jeśli spełnisz warunki, które opisaliśmy w punkcie 3 tego regulaminu.

Otrzymasz promocyjne warunki dla:

 • Konta Santander
 • Twojej karty Dopasowanej 
 • Konta24 walutowego
 • karty kredytowej i Ratio
 • kredytu gotówkowego
 • kredytu hipotecznego
 • ubezpieczenia Locum Comfort w Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • ubezpieczenia Życie i zdrowie w Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 • ubezpieczenia samochodu w: Benefia TU S.A. (Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group), Link4 TU S.A., Generali TU S.A., InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
 • usługi CyberRescue
 • zwrotów za rachunki, które opłacasz z Konta Santander

Informacje ogólne o promocji

 1. W tym regulaminie określiliśmy zasady promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 33 (promocja).
 2. Organizatorem tej promocji:
  • dla produktów, które opisaliśmy w punktach 4-12 jest:
   • Santander Bank Polska S.A. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. Bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł 

  • dla produktów, które opisaliśmy w punkcie 18 są:
   • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310719, NIP 2090001167, REGON 300784200. Kapitał zakładowy i wpłacony to 27 000 000 zł oraz
   • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310692, NIP 2090001173, REGON 300784216. Kapitał zakładowy i wpłacony  24 250 000 zł
  • dla produktów, które opisaliśmy w punkcie 19 są:
   • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (InterRisk). Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Stanisława Noakowskiego nr 22. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806. Kapitał zakładowy wpłacony to 137 640 100 zł
   • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Generali). Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-082. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010623, NIP 526-23-49-108. Kapitał zakładowy to 236 509 000 zł
   • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (LINK4). Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Postępu 15, 02-676. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142452, NIP 526-2672-654. Kapitał zakładowy wypłacony to 111 355 705 zł 
   • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Compensa).  Jej siedziba jest w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006691, NIP 5260214686. Kapitał zakładowy wpłacony to 179 851 957 zł
  • dla produktu, który opisaliśmy w punkcie 20 jest:
   • CyberRescue Sp. z o.o. Jej siedziba jest w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 129/U10, 03-186. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000767083, NIP 5242880817, REGON 382315147, o kapitale zakładowym 499 980 zł, opłacony w całości.

    Kto może wziąć udział w promocji i na jakich warunkach 
 3. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli zatrudniono Ciebie
   1. na podstawie umowy o pracę w
    1. Santander Bank Polska S.A.
    2. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
    3. Santander Inwestycje Sp. z o.o.
    4. Santander Leasing S.A.
    5. Santander Finanse Sp. z o.o.
    6. Santander Faktoring Sp. z o.o.
    7. Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
    8. Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
    9. Santander Global Technology and Operations S.I. Oddział w Polsce
    10. spółkach z Grupy Santander Consumer Bank: Santander Consumer Bank S.A., Santander Consumer Finance Sp. z o.o., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o.
    11. Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
    12. Placówkach Partnerskich lub na podstawie umowy zlecenia w tych placówkach, a wykonujesz czynności bezpośrednio związane z oferowaniem usług Banku
    13. GESBAN Servicios Administrativos Globales Oddział w Polsce 
    14. EOS KSI Polska Sp. z o.o.
    15. Mellon Poland Sp. z o.o.
    16. Talex S.A. 
    17. ProService Finteco Sp. z o.o. 
    18. OTTO WORK FORCE Solutions Sp. z o.o.
    19. ManpowerGroupSolutions Sp. z o.o.

     Jeśli pracujesz w jednej z firm, które wymieniliśmy w pppkt m)-s) możesz przystąpić do promocji, gdy świadczysz usługi na rzecz firm, które wymieniliśmy w pppkt a) – i) i posiadasz numer SKP w naszym systemie
      
   2. w firmie, która jest stroną umów agencyjnych zawartych z:
    1. Santander Leasing S.A.
    2. Santander Finanse Sp. z o.o.
    3. Santander Factoring Sp. z o.o.
    4. Santander Bank Polska S.A. o prowadzenie Placówek Partnerskich
    5. Santander Bank Polska S.A. i Agentem

     Jeśli pracujesz w firmie, którą wymieniliśmy w ppkt 2 pppkt c)-e), możesz przystąpić do promocji, gdy świadczysz usługi na rzecz firm, które wymieniliśmy w ppkt 1 pppkt a)–i) i posiadasz numer SKP w naszym systemie. W przypadku, gdy pracujesz w firmie, którą wymieniliśmy w ppkt 2 pppkt a)-b) i świadczysz usługi na rzecz firm, które wymieniliśmy w ppkt 1 pppkt a)-i), nie musisz posiadać SKP w naszych systemach.  
      
   3. na podstawie umowy o pracę, mianowania przez:
    1. Akademię Leona Koźmińskiego
    2. Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
    3. Gdański Uniwersytet Medyczny
    4. Politechnikę Gdańską 
    5. Politechnikę Lubelską
    6. Politechnikę Łódzką
    7. Politechnikę Poznańską
    8. Politechnikę Śląską
    9. Politechnikę Warszawską
    10. Politechnikę Wrocławską
    11. Szkołę Główną Handlową w Warszawie
    12. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
    13. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
    14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    16. Uniwersytet Łódzki
    17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    18. Uniwersytet Szczeciński 
    19. Uniwersytet Warszawski
    20. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
    22. Uniwersytet Wrocławski
    23. Uniwersytet Gdański
    24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski     i spełnisz warunki:
      

    • nie wyrazisz sprzeciwu, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych
    • wyrazisz zgodę, aby otrzymywać informacje handlowe elektronicznie i telefonicznie
    • dasz nam zgodę na Elektroniczny kanał kontaktu (EKK)
    • podasz nam swój numer telefonu komórkowego i adres e-mailowy.

      Do promocji możesz przystąpić, jeśli złożysz nam taki wniosek.


     Co zyskujesz w tej promocji

     Konto Santander
 4. Promocyjne warunki Konta Santander (konto) to 0 zł za prowadzenie konta. Pozostałe opłaty, które są związane z kontem, będą standardowe. Określiliśmy je w naszej taryfie.
   1. Z promocyjnych warunków konta możesz skorzystać, jeśli:
    • posiadasz Konto Santander
    • w okresie przystąpienia do promocji zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie – w naszych placówkach
    • spełnisz kryterium zatrudnienia, które określiliśmy w punkcie 3 tego regulaminu, w dniu, kiedy chcesz przystąpić do tej promocji oraz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o konto. Jeśli masz konto wspólne warunki te powinien spełnić przynajmniej jeden z posiadaczy.
   2. Będziemy weryfikować, czy spełniasz kryterium zatrudnienia, które określiliśmy w punkcie 3 tego regulaminu. Możemy to zrobić w momencie, kiedy chcesz przystąpić do tej promocji oraz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o konto.
   3. Z promocyjnych warunków skorzystasz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o konto, z zastrzeżeniem punktu 14.


    Konto24 walutowe
 5. Promocyjne warunki Konta24 walutowego, w walucie: USD, GBP, CHF i EUR to 0 zł za prowadzenie Konta24 walutowego. Pozostałe opłaty, które są związane z Kontem24 walutowym, będą standardowe. Określiliśmy je w naszej taryfie.
   1. Z promocyjnych warunków Konta24 walutowego możesz skorzystać, jeśli:
    • posiadasz Konto24 walutowe
    • w czasie, kiedy przystąpisz do promocji, zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie w naszych placówkach
    • spełnisz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 tego regulaminu w dniu, kiedy chcesz przystąpić  do tej promocji oraz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o Konto24 walutowe. Jeśli masz wspólne Konto24 walutowe, warunki te powinien spełnić  przynajmniej jeden z posiadaczy.
   2. Będziemy weryfikować, czy spełniasz kryterium zatrudnienia, które określiliśmy w punkcie 3 tego regulaminu. Możemy to zrobić w momencie, kiedy chcesz przystąpić do tej promocji oraz w okresie, kiedy trwa Twoja umowa o Konto24 walutowe.
   3. Z promocyjnych warunków skorzystasz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o Konto24 walutowe z zastrzeżeniem punktu 14.

    Karta Dopasowana
 6. Promocyjne warunki Twojej karty Dopasowanej (karta) to brak opłaty za:
  • korzystanie z karty – nie poniesiesz opłaty miesięcznej 
  • wypłatę gotówki tą kartą z terminali - usługa Cash back
  • sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie mini wyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w naszych bankomatach   
  • transakcje typu Quasi Cash
  • wypłatę gotówki tą kartą w bankomatach i terminalach innych banków i instytucji w kraju i za granicą (nie dotyczy opłaty surcharge)
  • wznowienie karty
  • nowy numer PIN do karty, w formie papierowej, który przekażemy Ci w naszej placówce.  

   Pozostałe opłaty, które są związane z kartą, będą standardowe. Określiliśmy je w naszej taryfie.

   Karta musi być wydana na Ciebie do Konta Santander, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. 
   1. Z promocyjnych warunków karty możesz skorzystać, jeśli:
    • zawrzesz umowę o debetową kartę płatniczą 
    • w czasie, kiedy przystąpisz do promocji, zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie w naszej placówce
    • spełnisz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 tego regulaminu, w dniu, kiedy chcesz  przystąpić do tej promocji oraz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o debetową kartę płatniczą.
   2. Będziemy weryfikować, czy spełniasz kryterium zatrudnienia, które określiliśmy w punkcie 3 tego regulaminu. Możemy to zrobić w momencie, kiedy chcesz przystąpić do tej promocji oraz w okresie, kiedy trwa Twoja umowa o debetową kartę płatniczą.
   3. Z promocyjnych warunków skorzystasz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o debetową kartę płatniczą, z zastrzeżeniem punktu 14.
   4. Pozostałe warunki, w tym tryb wydawania i używania karty określiliśmy w Regulaminie debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych.

    Karta kredytowa
 7. Promocyjne warunki karty kredytowej to:
  • brak opłaty miesięcznej za kartę kredytową,
  • brak opłaty za jej wznowienie.
   Pozostałe opłaty, które są związane z kartą kredytową, będą standardowe. Określiliśmy je w naszej taryfie.
   Promocja dotyczy karty głównej i dodatkowej.
   1. Wniosek o kartę kredytową na promocyjnych warunkach możesz złożyć:
    • w naszej placówce
    • w naszej bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacji Santander mobile) – jeśli tam udostępniliśmy Ci tę ofertę.
   2. Z promocyjnych warunków karty kredytowej możesz skorzystać, jeśli:
    • uzyskasz pozytywną decyzję kredytową
    • zawrzesz umowę o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej lub umowę o wydanie dodatkowej karty kredytowej 
    • w czasie kiedy przystąpisz do promocji, zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie w naszej placówce; w przypadku gdy wnioskujesz o kartę kredytową w Santander internet lub aplikacji Santande mobile – akceptujesz regulamin podczas zakupu karty kredytowej
    • spełnisz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 tego regulaminu, w dniu, kiedy chcesz przystąpić do tej promocji oraz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej. Warunek zatrudnienia dotyczy jedynie posiadacza karty głównej.
   3. Z promocyjnych warunków skorzystasz w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej, z zastrzeżeniem punktu 14.

    Usługa Ratio
 8. Promocyjne warunki usługi Ratio dla Twojej karty kredytowej to obniżone oprocentowanie 11,5%, stałe w skali roku. Prowizja za usługę Ratio wynosi 1% kwoty rozłożonej na raty, min. 5 zł.
  1. Usługę Ratio możesz włączyć:
   • w naszej bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacji Santander mobile)
   • u doradcy telefonicznego pod numerem 1 9999.
  2. Z promocyjnego oprocentowania usługi Ratio na karcie kredytowej możesz skorzystać, jeśli spełniłeś warunki określone w punkcie 7 c.
  3. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w czasie, kiedy masz uruchomioną usługę Ratio (od 3 do 72 miesięcy).

   Kredyt gotówkowy 
    
 9. Promocyjne warunki kredytu gotówkowego to oprocentowanie, które wyniesie 9,99% w skali roku. Oprocentowanie będzie stałe lub zmienne zgodnie z zawartą umową kredytu.

  1. Pieniędzmi z kredytu gotówkowego nie możesz spłacić innych zobowiązań kredytowych w naszym Banku.
  2. Wniosek o kredyt gotówkowy na warunkach promocyjnych możesz złożyć:
   • w naszych placówkach,
   • u doradcy telefonicznego pod numerem 1 9999,
   • w naszej bankowości elektronicznej (Santander internet/aplikacji Santander mobile) – jeśli tam udostępniliśmy Ci tę ofertę,
  3. Z promocyjnych warunków kredytu gotówkowego możesz skorzystać, jeśli:
   • uzyskasz pozytywną decyzję kredytową,
   • podpiszesz umowę o kredyt gotówkowy, która zawiera promocyjne warunki, w ciągu 30 dni od dnia, w którym podjęliśmy tę decyzję, a w Santander internet/aplikacji Santander mobile – w dniu wydania decyzji kredytowej,
   • spełniasz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 w dniu zawarcia umowy o kredyt gotówkowy (dotyczy przynajmniej jednego ze współkredytobiorców),
  4. Promocyjne warunki będą Cię obowiązywać, w czasie kiedy trwać będzie Twoja umowa o kredyt gotówkowy.

   Kredyt hipoteczny

 10. Promocyjne warunki kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej (kredyt hipoteczny) oraz Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

  Szczegółowe informacje dla tej promocji dotyczące wysokości oprocentowania zmiennego oraz oprocentowania stałego na 5 lat znajdziesz na naszej stronie, w sekcji kredytów mieszkaniowych: 
  Kredyt mieszkaniowy:
  https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-mieszkaniowy 
  Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:
  https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy
  Pożyczka hipoteczna: 
  https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty/pozyczka-hipoteczna


  Podane na tych stronach warunki cenowe, w trakcie trwania tej promocji, będą ulegać zmianie. 

  Jeśli złożysz wniosek w czasie kiedy Formularz informacyjny będzie ważny, skorzystasz z  oprocentowania, które obowiązuje w dniu wydania Formularza.

  4) Pozostałe koszty i opłaty będziesz ponosić zgodnie z umową o Kredyt hipoteczny lub o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oraz naszą taryfą.

  Kiedy możemy obniżyć marżę przy oprocentowaniu zmiennym i oprocentowanie stałe
  Jeśli wraz z kredytem hipotecznym lub Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym jednocześnie kupisz: 
  •    dowolne konto osobiste w PLN i będziesz na nie co miesiąc przelewać swoje wynagrodzenie – marżę/oprocentowanie stałe obniżymy o 0,2 p.p. 
  •    dowolną kartą kredytową i zrealizujesz nią transakcje na min. kwotę 500 zł/miesięcznie – obniżymy o 0,1 p.p. 
  •    ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort – obniżymy o 0,1 p.p.

  Możemy także sumować te obniżki, jeśli skorzystasz z więcej niż jednego produktu. 

  Kiedy możesz przystąpić do promocji 

   • jeżeli złożysz wniosek wyłącznie w naszych oddziałach lub placówkach partnerskich bez  udziału pośrednika/agenta

   • jeżeli pracujesz co najmniej od 6 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, kiedy przystąpisz do promocji) dla firm, które wymieniliśmy  w punkcie 3 tego regulaminu

   • będziesz docelowym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, która będzie  zabezpieczeniem spłaty Twojego kredytu hipotecznego lub

   • Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego

    i złożysz kompletny wniosek o udzielenie kredytu tj.: 

   • w czasie, kiedy trwa promocja lub 

   • w czasie, kiedy obowiązuje Formularz Informacyjny, który wydaliśmy Ci, kiedy złożyłeś wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu (w czasie, kiedy trwa promocja),

    a następnie

   • zaakceptujesz warunki promocji i podpiszesz Oświadczenie w naszym oddziale

   • zawrzesz umowę o kredyt hipoteczny lub Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

    Jeśli będziesz korzystać z produktów dodatkowych, które obniżają marżę, musisz spełnić te warunki: 
     

     

     

    1. mieć konto osobiste, z wpływem wynagrodzenia opisanym w tabeli.  Konto musi być otwarte najpóźniej w dniu, kiedy uruchomimy dla Ciebie  kredyt (jeśli umowę zawierają współkredytobiorcy, przynajmniej jeden z nich będzie mieć konto osobiste z wpływem wynagrodzenia).

      

     kwota kredytu / segment Klienta

     minimalne wpływ wynagrodzenia

     <300 000 zł

     2 000 zł

     >=300 000 zł <=500 000 zł

     3 000 zł

     Powyżej 500 000 zł

     4 000 zł

     klient segmentu SELECT

     7 500 zł

     Pierwszy wpływ wynagrodzenia na konto osobiste powinien nastąpić najpóźniej w miesiącu po tym, w którym uruchomiliśmy kredyt. 
      

     Jeśli jesteś klientem segmentu Select i nie spełnisz warunku dot. wynagrodzenia, możemy utrzymać obniżoną marżę. Zrobimy to, jeśli na rachunkach prowadzonych u nas utrzymasz średnie saldo w miesiącu co najmniej 150 000 zł. Średni miesięczny stan środków pieniężnych to suma sald na rachunkach, na koniec każdego dnia danego miesiąca kalendarzowego, podzielona przez liczbę dni w tym miesiącu. Jeśli pieniądze masz na koncie walutowym suma sald w danej walucie zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP dla tej waluty, z ostatniego dnia danego miesiąca.

     Wynagrodzenie rozumiane jest jako dochody kredytobiorcy (lub przynajmniej jednego ze współkredytobiorców) z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty przekazywane na konto osobiste. Jeśli Kredytobiorca (żaden z Kredytobiorców) nie uzyskuje takich dochodów, wynagrodzeniem są dochody z innego tytułu. 

    2. dowolną kartę kredytową, otwartą najpóźniej w dniu, w którym uruchomimy dla Ciebie kredyt.  Jeśli umowę zawierają współkredytobiorcy, przynajmniej jeden z Was będzie stroną umowy o kartę kredytową. Tą kartą musisz wykonać transakcje bezgotówkowe lub gotówkowe (tak, jak opisujemy je w regulaminie właściwym dla danej karty kredytowej) na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu. Tych transakcji nie możesz odwołać. Pierwsze transakcje na kwotę min. 500 zł, muszą nastąpić najpóźniej w miesiącu po tym, w którym uruchomimy dla Ciebie kredyt.

    3. ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort - zawrzesz je po tym, jak spełnisz następujące warunki: 

     • nabędziesz prawo do nieruchomości (rynek pierwotny)

     • od momentu, gdy uruchomimy kredyt  (rynek wtórny)

     • do 30 dni od daty, kiedy uruchomimy dla Ciebie kredyt, jeśli spłacasz kredyt w innym banku lub kupujesz nieruchomość w przetargu

     • do 30 dni od daty, kiedy zgłosisz nieruchomość do użytkowania, jeśli budujesz dom systemem gospodarczym lub z generalnym wykonawcą. 

      Jak długo musisz korzystać z promocyjnych warunków dla produktów dodatkowych
      Możesz korzystać z warunków promocji w czasie, kiedy trwa Twoja umowa o kredyt hipoteczny lub Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, z tym zastrzeżeniem, że okres utrzymania wszystkich produktów dodatkowych wynosi 60 miesięcy, od dnia, w którym uruchomiliśmy dla Ciebie kredyt a w przypadku ubezpieczenia Locum Comfort od terminu, który wskazaliśmy w punkcie 10 c.

      Co się stanie, gdy zrezygnujesz z produktów dodatkowych  
      Wtedy podwyższymy Ci marżę/oprocentowanie stałe, o tyle, o ile je wcześniej obniżyliśmy. Zrobimy to na zasadach opisanych w umowie o kredyt hipoteczny lub Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, nie wcześniej niż przed upływem 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym warunki nie były spełnione, od których uzależniamy obniżenie tej marży.    
      Bank nie podwyższy marży/oprocentowania stałego analogicznie do zastosowanej obniżki, opisanej w punkcie 10 jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy dotyczącej którejkolwiek z usług dodatkowych, w związku z brakiem akceptacji przez Ciebie zmian, wprowadzonych w tej umowie jednostronnie przez Bank lub Towarzystwo Ubezpieczeń. 


      Lokata negocjowalna

 11. Promocyjne warunki lokaty negocjowanej dla kwoty od 10 000 zł. 

  1. Lokatę negocjowaną w PLN możesz założyć w dowolnym oddziale naszego banku.  
  2. Z doradcą w oddziale ustalisz indywidualnie oprocentowanie lokaty, czas trwania lokaty (nie dłuższy niż 24 miesiące), a także jej wysokość. 
  3. Lokata nie jest odnawialna.
  4. Z promocyjnych warunków możesz skorzystać, jeśli:
  • podpiszesz umowę o lokatę negocjowaną, 
  • w czasie kiedy przystąpisz do promocji, zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie w naszym oddziale,
  • spełniasz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 tego regulaminu w dniu zawarcia umowy o lokatę negocjowaną. Jeśli zawierasz umowę rachunku wspólnego, warunek ten powinien spełnić przynajmniej jeden z posiadaczy.

   Dodatkowe 2% zwrotu za rachunki z Konta Santander
 12. Promocyjne warunki to dodatkowy 2% zwrotu za rachunki, które opłacasz z Konta  Santander.

  1. Z promocyjnych warunków możesz skorzystać, jeśli:
   • masz Konto  Santander,
   • bierzesz już udział w promocji, polegającej na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie Konta Santander, (złożyłeś albo podpisałeś Oświadczenie o przystąpieniu do promocji w ramach wcześniejszych edycji tej promocji na Konto Santander i korzystasz ze zwolnienia z opłaty za prowadzenie Konta Santander albo przystąpisz do niej w czasie kiedy trwa ta edycja promocji (sposób i warunki przystąpienia opisaliśmy w punkcie 4 tego regulaminu),
   • otrzymujesz zwroty za rachunki w ramach standardowej oferty Konta Santander – 1% zwrotu albo zarejestrujesz ostatnio wystawioną fakturę od dostawcy za gaz, energię elektryczną, telewizję, telefon lub internet oraz w czasie promocji opłacisz te faktury z Konta Santander. 
    Rachunki możesz opłacać przelewem, zleceniem stałym lub poleceniem zapłaty. Faktury możesz zarejestrować w Santander internet, u doradcy telefonicznego lub w naszej placówce. Faktura musi być wystawiona na Twoje nazwisko. Jeśli masz konto wspólne – może być na współposiadacza konta.
  2. 1% zwrotu za rachunki w ramach standardowej oferty Konta Santander naliczamy do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłacisz faktury. 
  3. Jeśli spełnisz warunki, które opisaliśmy w punkcie 12 a. otrzymasz dodatkowy zwrot 2% sumy faktur,    które opłacisz w czasie, kiedy trwa promocja. 
   • Zwrot za luty 2024 r. zaksięgujemy do 31 marca 2021 r. na  Konto Santander, z którego opłacisz rachunki. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z promocji polecającej na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie Konta Santander, musisz przystąpić do niej do końca lutego 2024 r., aby otrzymać zwrot.
   • Zwrot za marzec 2024 r. zaksięgujemy do 30 kwietnia 2024 r. na Konto Santander, z którego opłacisz rachunki. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z promocji polecającej na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie Konta Santander, musisz przystąpić do niej do końca marca 2024 r., aby otrzymać zwrot.
   • Zwrot za kwiecień 2024 r. zaksięgujemy do 31 maja 2024 r. na Konto Santander, z którego opłacisz rachunki. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z promocji polecającej na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie Konta Santander, musisz przystąpić do niej do końca kwietnia 2024 r., aby otrzymać zwrot.
   • Suma zwrotów, którą otrzymasz w miesiącu na Konto Santander nie może przekroczyć 25 zł miesięcznie (1% zwrotu w ramach standardowej oferty Konta Santander plus 2% zwrotu w ramach tej promocji).
   • Zwrot stanowi nagrodę w sprzedaży premiowej, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  4. Suma zwrotów, którą otrzymasz w miesiącu na Konto Santander nie może przekroczyć 25 zł miesięcznie (1% zwrotu w ramach standardowej oferty Konta Santander plus 1% zwrotu w ramach tej promocji).
  5. Zwrot stanowi nagrodę w sprzedaży premiowej, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Szczegółowe warunki świadczenia tych usług, dla poszczególnych produktów (punkt 4-12) określiliśmy w regulaminach banku – jeśli dla danego produktu występują. Udostępniamy je na naszej stronie internetowej oraz w placówkach.

 14. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji, czy spełniasz warunek zatrudnienia, który określiliśmy w punkcie 3 tego regulaminu, w trakcie korzystania z promocyjnych warunków. Mamy prawo przestać je świadczyć, jeżeli nie spełnisz warunku zatrudnienia. Wyjątek stanowi kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Dla tych produktów warunki promocji będą kontynuowane zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 15. Możesz zrezygnować z promocyjnych warunków w dowolnym momencie. Wystarczy, że złożysz nam pisemne oświadczenie.

 16. Możesz wielokrotnie skorzystać z tej promocji w zakresie każdej z usługi wymienionej w punkcie 4-12.

 17. Promocja w zakresie każdej z usług wymienionej w punkcie 4-11, nie może być łączona z inną promocją w banku, która tej usługi dotyczy. 

  Ubezpieczenia Locum Comfort oraz Życie i zdrowie

 18. Promocyjne warunki, aby kupić ubezpieczenia Locum Comfort oraz Życie i zdrowie od Santander Allianz z 50% Rabatem w składce ubezpieczeniowej.

  • Z Rabatu skorzystasz, jeśli:
   1. w przypadku ubezpieczenia Locum Comfort - posiadasz u nas konto lub jesteś jego współwłaścicielem - gdy składasz  wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 
   2. w przypadku ubezpieczenia Życie i zdrowie - posiadasz u nas konto lub jesteś jego współwłaścicielem lub posiadasz główną kartę kredytową - gdy składasz wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia,
   3. spełnisz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 tego regulaminu w dniu, w którym składasz wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia objętej Rabatem i w okresie trwania tej Umowy ubezpieczenia,
   4. dodatkowo, w dniu, w którym składasz wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia objętej Rabatem: 
    zaakceptujesz ten regulamin i podpiszesz Oświadczenie w naszej placówce, gdy tam zawierasz Umowę ubezpieczenia albo
    zaakceptujesz ten regulamin, gdy kupujesz ubezpieczenie w Santander internet albo
    zaakceptujesz ten regulamin, gdy kupujesz ubezpieczenie w aplikacji Santander mobile albo
    zaakceptujesz ten regulamin poprzez akceptację treści Oświadczenia podczas rozmowy z doradcą, gdy kupujesz ubezpieczenie u doradcy telefonicznego pod numerem 1 9999.
  • Rabat, który otrzymasz, obowiązywać będzie w kolejnych Okresach ubezpieczenia, chyba, że Ty albo Santander Allianz złożycie oświadczenie, aby nie przedłużać Umowy Ubezpieczenia na kolejny Okres ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami OWU Ubezpieczenia.
  • Santander Allianz nie łączy promocyjnego Rabatu z innymi zniżkami  (np. jeśli posiadasz inne ubezpieczenia Santander Allianz lub bierzesz udział w innych programach rabatowych Santander Allianz).
  • Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie z Rabatem możesz zawrzeć:
   • w Santander internet, jeśli system automatycznie naliczy Ci zniżkę,
   • w naszych placówkach,
   • u doradcy telefonicznego pod numerem 1 9999,
   • w aplikacji Santander mobile, jeśli system automatycznie naliczy Ci zniżkę,
  • a Locum Comfort z Rabatem możesz zawrzeć:
   • w Santander internet, jeśli system automatycznie naliczy Ci zniżkę
   • w naszych placówkach, 
   • u doradcy telefonicznego pod numerem 1 9999,
   • w aplikacji Santander mobile, jeśli system automatycznie naliczy Ci zniżkę.
  • Santander Allianz może weryfikować, czy spełniasz warunki tej promocji.
  • Rabat otrzymasz, jeśli zawrzesz Umowę ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek. Będzie on obowiązywać także, gdy prawo do przedmiotu ubezpieczenia, który jest objęty Umową ubezpieczenia Locum Comfort przysługuje Ci wspólnie z inną osobą (np. współwłasność ubezpieczanej nieruchomości/ruchomości).
  • Pojęcia, których tu nie zdefiniowaliśmy, należy rozumieć zgodnie z OWU Ubezpieczeń: Locum Comfort oraz Życie i zdrowie.


   Ubezpieczenie samochodu

 19. Promocyjne warunki, aby kupić Ubezpieczenie samochodu ze zniżką do 20% od jednego z poniższych Ubezpieczycieli:
  • Ubezpieczyciel przyzna Ci zniżkę od finalnej składki, która uwzględnia ewentualne zniżki, które przyznał Ci Ubezpieczyciel z zastrzeżeniem składki minimalnej.

   1. Benefia Ubezpieczenia TU S.A./Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group;
   2. Link4 TU S.A.
   3. Generali TU S.A.
   4. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
     
   • Umowę Ubezpieczenia samochodu ze zniżką możesz zawrzeć:

    • w Santander internet,

    • w aplikacji Santander mobile.

   • Ze zniżki skorzystasz, jeśli:

    1. świadczysz pracę na rzecz banku na podstawie umowy o pracę, umowy zlecania, b2b lub jesteś zatrudniana/y przez firmę zewnętrzną i świadczysz dla banku usługi na podstawie umowy zawartej przez tę firmę z bankiem (rejestrowana/y przez menedżerów jako tzw. kontraktor). Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki musisz mieć nadany bankowy nr identyfikacyjny, tzw. SKP,

    2. posiadasz u nas konto lub jesteś jego współwłaścicielem - gdy składasz wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia,

    3. dodatkowo, w dniu, w którym składasz wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia objętej zniżką: z

     • zaakceptujesz ten regulamin, gdy kupujesz ubezpieczenie w Santander internet albo

     • zaakceptujesz ten regulamin, gdy kupujesz ubezpieczenie w aplikacji Santander mobile,

    4. w okresie trwania tej Umowy Ubezpieczenia, jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu,

    5. masz samochód osobowy lub dostawczy, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t
     zaakceptujesz ten regulamin, gdy kupujesz ubezpieczenie w Santander internet alb

   • Ubezpieczyciel przyzna Ci zniżkę od finalnej składki, która uwzględnia ewentualne zniżki, które przyznał Ci Ubezpieczyciel z zastrzeżeniem składki minimalnej.

    Cyber Rescue

 20. Jeśli spełniasz kryterium zatrudnienia określone w punkcie 3 ppkt. 1 (z wyłączeniem ppkt 1 j-k) 
  i punkcie 3 ppkt. 2 tego regulaminu oraz posiadasz dowolne konto osobiste w PLN w naszym banku, możesz skorzystać z bezpłatnej usługi CyberRescue, dzięki której otrzymujesz dostęp do ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa 24h na dobę. Aktywacji usługi dokonasz na stronie intranetowej promocji (link: https://hr.intrabank.centrala.bzwbk/ppb/oferta-dla-pracownikow/) w zakładce Bezpieczeństwo CyberRescue, tam znajdziesz również Regulamin świadczenia usługi CyberRescue. W Regulaminie świadczenia usługi CyberRescue znajdziesz również zasady składania reklamacji dot. usługi (punkt 8 tego regulaminu). 

  Czas trwania promocji 

  Do promocji możesz przystąpić od 1. lutego do 29. kwietnia 2024 r. (okres przystąpienia do promocji).


  Słowniczek

  Agent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); działająca wyłącznie na rzecz Santander Bank Polska S.A. 

  Bank - Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, będący agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

  Elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - elektroniczna forma przekazywania korespondencji
  Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy -Kredyt udzielany na podstawie Ustawy z dnia  1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. 2021 poz. 2133).

  Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy - Kredyt udzielany na podstawie Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. 2021 poz. 2133).

  LTV - Loan To Value - stosunek kwoty wnioskowanego kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości w trakcie realizacji, wartość nieruchomości dla potrzeb ustalania wskaźnika LTV określana jest dla stanu developerskiego (pozwalającego na odbiór budynku) lub po zakończeniu inwestycji

  oddział - oddział Banku

  okres przystąpienia do promocji/okres promocji - od 1 grudnia do 31. stycznia 2023 r.

  okres ubezpieczenia - 12-miesięczny okres udzielania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia Locum Comfort oraz z tytuły Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie.

  OWU Ubezpieczenia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie i zdrowie.

  Oświadczenie - oświadczenie klienta o akceptacji „Regulaminu promocji dla pracowników wybranych firm”, składane w momencie przystąpienia do promocji.

  Placówka - oddział Santander Bank Polska lub Placówka Partnerska (placówka działająca pod nazwą „Santander Bank Polska Partner”, prowadzona przez agenta)
  Placówka Partnerska    placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Placówka Partnerska Santander Bank Polska S.A.

  Placówka Partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Placówka Partnerska Santander Bank Polska S.A.

  Pośrednik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

  Rabat- zniżka w składce ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia Locum Comfort oraz ubezpieczenia Życie i zdrowie o wartości 50% składki ubezpieczeniowej.

  Santander Allianz - Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  Taryfa - Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych

  TLTV - Total Loan To Value – TLTV  wskaźnik całkowitego LTV gdy nieruchomość stanowi zabezpieczenie więcej niż jednego kredytu (jest sumą składników wyliczonych na podstawie kwot zobowiązań zabezpieczonych nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie zaciąganego kredytu) 
  ubezpieczenie/Umowa ubezpieczenia - ubezpieczenie Locum Comfort, w którym ochronę ubezpieczeniową świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ubezpieczenie Życie i zdrowie, w którym ochronę ubezpieczeniową świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. sprzedawane za pośrednictwem Banku, oraz ubezpieczenie samochodu,  w których ochronę ubezpieczeniową świadczy COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  sprzedawane za pośrednictwem Banku

  ubezpieczenie/Umowa ubezpieczenia - ubezpieczenie Locum Comfort, w którym ochronę ubezpieczeniową świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ubezpieczenie Życie i zdrowie, w którym ochronę ubezpieczeniową świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. sprzedawane za pośrednictwem Banku, oraz ubezpieczenie samochodu,  w których ochronę ubezpieczeniową świadczy COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  sprzedawane za pośrednictwem Banku

  uczestnik promocji/uczestnik/klient - osoba zatrudniona lub świadcząca usługi na rzecz Wybranej firmy oraz Agent, który złożył w Banku:
  a) oświadczenie (w przypadku osób, których wynagrodzenie wpływa na konto osobiste w Banku)
  b) zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie w danej instytucji - w przypadku Uczestników wskazanych punkcie 3 ppkt 1 i 3, zaświadczenie wydane przez daną instytucję potwierdzające ważność umowy agencyjnej - w przypadku Uczestników wskazanych w punkcie 3 ppkt 2.

  usługa CyberRescue - Usługa świadczona przez CyberRescue Sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi CyberRescue. Zakres usług dot. pomocy ekspertów w przypadku cyber-zdarzeń, m.in.:

  • przejęcia Twojego konta na portalach społecznościowych,

  • kradzieży środków znajdujących się w Twoim wirtualnym portfelu,

  • włamania na Twoją skrzynkę e-mail,

  • kradzieży Twojej tożsamości w internecie,

  • wyłudzenia kredytu na Twoje nazwisko oraz wielu innych problemów,

  • wielu innych problemów związanych z Twoją działalnością w świecie on-line.

   Regulamin świadczenia usługi CyberRescue znajduje się na stronie intranetowej promocji.

   wybrane firmy   -  podmioty określone w punkcie 3.

   Reklamacje 
   Reklamacje, które dotyczą produktów Santander Bank Polska – opisaliśmy je w punktach 4-12 tego regulaminu
   .

 21. Reklamację możesz złożyć:

   1. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług;

   2. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki;

   3. telefonicznie – zadzwoń na infolinię lub do naszej  placówki;

   4. pisemnie – napisz do nas, na adres banku lub do naszej  placówki;

   5. na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 22. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy: 

   1. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,

   2. listem,

 23. Na Twoją reklamację odpowiemy:

  1. do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymamy – gdy dotyczy ona usług płatniczych (np. transakcji, karty, konta). W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi. 

  2. do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym ją otrzymamy – gdy dotyczy pozostałych spraw. 
   W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 60 dni kalendarzowych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi. 

 24. Szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na stronie santander.pl i w naszych placówkach.Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.  

 25. Jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:

   1. ponownie napisać do nas

   2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:

    • Arbitra Bankowego. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł.

    • Rzecznika Finansowego.

   3. wystąpić z powództwem przeciwko Santander Bank Polska S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku lub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A. można wytoczyć również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, w zakładce załatw sprawę.

    Dodatkowe informacje

    Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie:
    https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
    Rzecznik Finansowy działa na podstawie „ Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
    finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej” z 5 sierpnia 2015 roku. Więcej
    informacji znajdziesz na stronie: https://rf.gov.pl. 

 26. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego

 27. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.

  Reklamacje, które dotyczą Ubezpieczenia Locum Comfort oraz Życie i zdrowie w Santander Allianz – opisaliśmy je w punkcie 18 tego regulaminu.

 28. Reklamacje rozpatruje Zarząd Santander Allianz lub osoby upoważnione przez Santander Allianz.

 29. Możesz złożyć reklamację:
  pisemnie – osobiście w Santander Allianz lub naszej placówce albo listownie na adres Santander Allianz (Podstawa prawna: art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe)
  ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 801 888 188 lub 22 557 44 71 albo osobiście podczas wizyty w Santander Allianz lub naszej placówce gdy spiszemy protokół,
  elektronicznie - na adres: obsluga.klienta@santander.allianz.pl.

 30. Santander Allianz niezwłocznie rozpatrzy reklamację, nie później niż do 30 dni, od daty, kiedy ją otrzyma. Gdy w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie będzie mogła rozpatrzyć reklamacji i odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni, poda przewidywany czas na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź, nie dłuższy niż 60 dni, od dnia, kiedy otrzymała reklamację. 

 31. Odpowiedź na reklamację otrzymasz listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Możesz ją też otrzymać elektronicznie, jeśli poprosisz o to w treści reklamacji. 

 32. Możesz odwołać się od decyzji, którą Santander Allianz przedstawi w odpowiedzi na reklamację. 
  W sprawach odwołań Santander Allianz stosuje postanowienia, które opisaliśmy w punkcie 28-31.

 33. Jeśli Santander Allianz nie uwzględni Twojego roszczenia w odpowiedzi na reklamację, możesz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego, aby rozpatrzył tę sprawę. 

 34. Rzecznik Finansowy może też prowadzić postępowanie i rozwiązać spór pomiędzy Tobą a Santander Allianz pozasądowo, jeśli złożysz taki wniosek. Szczegółowe informacje dostępne są na www.rf.gov.pl.

 35. Santander Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przy Komisji Nadzoru Finansowego działa sąd polubowny, który może prowadzić postpowanie i rozwiązać spór pozasądowo pomiędzy Tobą, a Santander Allianz. Szczegółowe informacje dostępne są na www.knf.gov.pl.

  Reklamacje, które dotyczą Ubezpieczenia samochodu – opisaliśmy je w punkcie 19 tego regulaminu.

 36. Reklamację możesz złożyć:

  Link 4 
  Na piśmie: osobiście u Ubezpieczyciela, Agenta Ubezpieczyciela, albo przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres Ubezpieczyciela ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
  W postaci elektronicznej: przez formularz reklamacyjny na stronie www.link4.pl
  Ustnie: telefonicznie na numer +48 22 444 44 44 albo osobiście do protokołu podczas wizyty u Ubezpieczyciela, albo Agenta Ubezpieczyciela

  Compensa
  Na piśmie: osobiście w jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy
  W postaci elektronicznej: w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna.
  Ustnie: telefonicznie pod numerem 22 501 61 00; osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna

  Generali 
  Na piśmie: osobiście u Ubezpieczyciela, Agenta Ubezpieczyciela, albo przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres Ubezpieczyciela , ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa    
  W postaci elektronicznej: brak możliwości
  Ustnie: telefonicznie na numer +48 913 913 913 albo osobiście do protokołu podczas wizyty u Ubezpieczyciela, albo Agenta Ubezpieczyciela

  InterRisk
  Na piśmie: osobiście w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych
  W postaci elektronicznej: wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl
  Ustnie: telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów
   

 37. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane umożliwiające identyfikację, numer polisy oraz zastrzeżenia przez Ciebie zgłaszane. 

 38. Ubezpieczyciel odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, kiedy ją otrzyma.  

 39. Gdy Ubezpieczyciel nie będzie mógł rozpatrzyć reklamacji i odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni:

  • powiadomi Cię o braku odpowiedzi w tym terminie i poda przyczynę, 

  • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone,

  • poda przewidywany czas na rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź, nie dłuższy niż 60 dni, od dnia, kiedy otrzymał reklamację.

 40. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Na Twoją prośbę odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

  Postanowienia końcowe

 41. Regulamin promocji jest dostępny w naszych placówkach.

 42. Odpowiedzialność za tę promocję i jej prawidłowy przebieg biorą organizatorzy (punkt 2).

 43. Zastrzegamy, że możemy wydłużyć czas promocji.

 44. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na santander.pl/PAD lub w naszych placówkach.

 45. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem. Administratorem danych osób, które wezmą udział w tej promocji jest:

  • bank – dla produktów w punkcie 4-12. Szczegóły o tym, jak przetwarzamy dane osobowe znajdują się na santander.pl.

  • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - dla produktów w punkcie 18. Szczegółowy znajdują się w odpowiednich OWU Ubezpieczenia.

  • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - dla produktów  w punkcie 18. Szczegóły znajdują się w odpowiednich OWU Ubezpieczenia.

  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – dla produktów w punkcie 19. Szczegóły znajdują się 
   w odpowiednich dokumentach, które regulują ubezpieczenia (dot. zniżki w punkcie 19).

  • CyberRescue Sp. z o.o. – dla produktu w punkcie 20. Szczegóły znajdują się w Regulaminie świadczenia usługi CyberRescue (Polityka Prywatności)