Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

 • Co to jest opłata za wyniki inwestycyjne?

  Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte wyniki inwestycyjne powyżej poziomu określonego w prospekcie informacyjnym funduszu.

  Opłata może zostać naliczona w następujących subfunduszach:

  Fundusz Subfundusz
  Santander FIO wszystkie subfundusze
  Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Akcji Polskich
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
  Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
  Santander Prestiż Alfa
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
  Santander Prestiż Technologii i Innowacji
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny

  Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne są wskazane w statutach oraz prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, w Podrozdziałach danych subfunduszy (pkt. 4.4).

  Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (27 stycznia 2023)
  27 Styczeń 2023 r.
  5231.2 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz
  Prospekt informacyjny Santander FIO (27 stycznia 2023)
  27 Styczeń 2023 r.
  2841.1 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz

  UWAGA: Opłaty za wyniki inwestycyjne nie należy mylić z opłatą zarządzanie – są to dwie odrębne opłaty. Szerzej na temat opłaty za zarządzanie w pytaniu wyżej.

  Więcej informacji na temat opłaty za zarządzanie znajduje się tutaj.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.