Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte wyniki inwestycyjne powyżej poziomu określonego w prospekcie informacyjnym funduszu.

Opłata może zostać naliczona w następujących subfunduszach:

Fundusz Subfundusz Czy Towarzystwo pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne
Santander FIO Santander Akcji Małych i Średnich Spółek TAK
Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Alfa

Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Prestiż Technologii i Innowacji
TAK
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Santander Prestiż Dłużny Globalny
NIE

W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny).

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne są wskazane odpowiednio w prospektach informacyjnych funduszy w części zawierającej statut:

Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (9 sierpnia 2022)
9 Sierpień 2022 r.
5375.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander FIO (1 sierpnia 2022)
1 Sierpień 2022 r.
3112.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

UWAGA: Opłaty za wyniki inwestycyjne nie należy mylić z opłatą zarządzanie – są to dwie odrębne opłaty. Szerzej na temat opłaty za zarządzanie w pytaniu wyżej.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.