Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte wyniki inwestycyjne powyżej poziomu określonego w prospekcie informacyjnym funduszu.

Opłata może zostać naliczona w następujących subfunduszach:

Fundusz Subfundusz Czy Towarzystwo pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne
Santander FIO Santander Akcji Małych i Średnich Spółek TAK
Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Alfa

Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Prestiż Technologii i Innowacji
TAK
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Santander Prestiż Dłużny Globalny
NIE

W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny).

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne są wskazane odpowiednio w prospektach informacyjnych funduszy w części zawierającej statut:

Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (31 sierpnia 2021)
31 Sierpień 2021 r.
5431.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander FIO (1 lipca 2021)
1 Lipiec 2021 r.
2599.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

UWAGA: Opłaty za wyniki inwestycyjne nie należy mylić z opłatą zarządzanie – są to dwie odrębne opłaty. Szerzej na temat opłaty za zarządzanie w pytaniu wyżej.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach Informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.