Nowy subfundusz w ofercie BZ WBK TFI

3 listopada 2017

3 listopada 2017 r. BZ WBK TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz – Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek, w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO. Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej subfundusz inwestuje od 66% do 100% w akcje lub inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Minimum 66% jego inwestycji stanowią aktywa krajowe, inwestuje głownie w akcje wyemitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW w Warszawie.

Pobierz pełną treść