Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Strategia Stabilna

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 03.06.2022Wartość j.u. 05.06.2023Zmiana
Santander Strategia Stabilna
Wartość j.u. 03.06.2022
922,31 PLN
Wartość j.u. 05.06.2023
1 018,70 PLN
Zmiana
10,45%
922,31 PLN1 018,70 PLN10,45%
05.06.2023
Wartość bieżąca05.06.20231 018,70PLN
Wartość poprzednia 02.06.20231 018,14 PLN
1M+1,69%
3M+4,47%
6M+10,33%
12M+10,45%
36M+10,42%
60M+4,19%
YTD+9,59%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Zarządzający subfunduszem


Komitet Inwestycyjny

 

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 4 lat. (jedn. B,%)

subfundusz

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz funduszy - lokuje od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,

  • od 50% do 80% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,

  • od 20% do 40% WAN mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Akcji Polskich oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Spółek Wzrostowych i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,

  • subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
Portfelem tego subfunduszu zarządza wspólnie Komitet Inwestycyjny i podejmuje wszystkie decyzje inwestycyjne.

Alokacja aktywów

37%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych uniwersalnych
25%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
8%Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
7%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych skarbowych
2%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

83%Polska
12%Pozostałe
5%Stany Zjednoczone
05.06.2023
Wartość bieżąca05.06.20231 018,70PLN
Wartość poprzednia 02.06.20231 018,14 PLN
1M+1,69%
3M+4,47%
6M+10,33%
12M+10,45%
36M+10,42%
60M+4,19%
YTD+9,59%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Strategia Stabilna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.