Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 29.07.2020Wartość j.u. 29.07.2021Zmiana
Santander Strategia Stabilna
Wartość j.u. 29.07.2020
931,47 PLN
Wartość j.u. 29.07.2021
1 027,50 PLN
Zmiana
10,31%
931,47 PLN1 027,50 PLN10,31%
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.20211 027,50PLN
Wartość poprzednia 28.07.20211 026,38 PLN
1M+0,28%
3M+2,13%
6M+4,62%
12M+10,31%
36M+6,05%
YTD+5,19%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Zarządzający subfunduszem


Komitet Inwestycyjny

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz funduszy - lokuje od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,

  • od 50% do 80% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,

  • od 20% do 40% WAN mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Akcji Polskich i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Spółek Wzrostowych i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,

  • ubfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

Alokacja aktywów

34%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
28%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
18%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych skarbowych
12%środki pieniężne i depozyty
8%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

75%Polska
13%Pozostałe
6%Stany Zjednoczone
3%Holandia
3%Luksemburg
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.20211 027,50PLN
Wartość poprzednia 28.07.20211 026,38 PLN
1M+0,28%
3M+2,13%
6M+4,62%
12M+10,31%
36M+6,05%
YTD+5,19%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Strategia Stabilna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.