Do pobrania

Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
4660.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
126.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
KIID Santander Strategia Konserwatywna (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
87.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Karta subfunduszu Santander Strategia Konserwatywna (18 stycznia 2021)
18 Styczeń 2021 r.
1030.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
242.9 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
1067.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.