Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 09.04.2020Wartość j.u. 13.04.2021Zmiana
Santander Strategia Dynamiczna
Wartość j.u. 09.04.2020
808,08 PLN
Wartość j.u. 13.04.2021
986,90 PLN
Zmiana
22,13%
808,08 PLN986,90 PLN22,13%
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.2021986,90PLN
Wartość poprzednia 12.04.2021987,00 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Zarządzający subfunduszem


Komitet Inwestycyjny

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmark-
Sugerowany czas inwestycjimin. 4 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz funduszy - lokuje od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,
  • od 40% do 60% WAN mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
  • od 30% do 60% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,
  • jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Akcji Polskich i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Spółek Wzrostowych i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,
  • subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

Alokacja aktywów

50%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
15%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

68%Polska
15%Pozostałe
11%Stany Zjednoczone
3%Luksemburg
3%Holandia
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.2021986,90PLN
Wartość poprzednia 12.04.2021987,00 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Strategia Dynamiczna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.