Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Strategia Dynamiczna
Wartość j.u. 18.09.2020
871,84 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 032,02 PLN
Zmiana
18,37%
871,84 PLN1 032,02 PLN18,37%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 032,02PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 044,75 PLN
1M-0,01%
3M+1,32%
6M+6,86%
12M+18,37%
36M+10,33%
YTD+8,83%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Zarządzający subfunduszem


Komitet Inwestycyjny

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 4 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz funduszy - lokuje od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,

  • od 40% do 60% WAN mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • od 30% do 60% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,

  • jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Akcji Polskich i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Spółek Wzrostowych i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,

  • subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

Alokacja aktywów

49%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
30%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
10%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych skarbowych
8%Obligacje skarbowe
3%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

72%Polska
14%Pozostałe
8%Stany Zjednoczone
3%Holandia
3%Luksemburg
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 032,02PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 044,75 PLN
1M-0,01%
3M+1,32%
6M+6,86%
12M+18,37%
36M+10,33%
YTD+8,83%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Strategia Dynamiczna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.