Połączenie subfunduszy
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku, subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zostanie połączony z subfunduszem Santander Prestiż Akcji Polskich.

W dniu połączenia subfunduszy tj. 8 października 2021 roku majątek przejętego subfunduszu zostanie przeniesiony do subfunduszu przejmującego, a uczestnikom subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przydzielone zostaną jednostki uczestnictwa subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich.

Od tego dnia subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przestanie być dostępny w ofercie Santander TFI.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.09.2020Wartość j.u. 16.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Wartość j.u. 16.09.2020
844,62 PLN
Wartość j.u. 16.09.2021
1 174,14 PLN
Zmiana
39,01%
844,62 PLN1 174,14 PLN39,01%
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.20211 174,14PLN
Wartość poprzednia 15.09.20211 168,67 PLN
1M+0,94%
3M+6,71%
6M+5,28%
12M+39,01%
36M+11,92%
60M+15,72%
120M+31,27%
YTD+12,76%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głownie z wahaniami cen akcji spółek z regionu Środkowej i Wschodniej Europy oraz kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności16.11.2010
Benchmark40% MSCI Turkey (MXTR) + 35% MSCI Austria (MXAT) +10% MSCI Czech Republic (MXCZ) + 10% MSCI Hungary (MXHU) + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcji rynków zagranicznych,

  • główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej z wyłączeniem Polski,

  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

93%Akcje
4%środki pieniężne i depozyty
3%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

37%Turcja
23%Austria
17%Polska
10%Węgry
8%Czechy
5%Pozostałe
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.20211 174,14PLN
Wartość poprzednia 15.09.20211 168,67 PLN
1M+0,94%
3M+6,71%
6M+5,28%
12M+39,01%
36M+11,92%
60M+15,72%
120M+31,27%
YTD+12,76%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głownie z wahaniami cen akcji spółek z regionu Środkowej i Wschodniej Europy oraz kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.