Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.09.2020Wartość j.u. 16.09.2021Zmiana
Santander Platinum Stabilny
Wartość j.u. 16.09.2020
70,15 PLN
Wartość j.u. 16.09.2021
76,01 PLN
Zmiana
8,35%
70,15 PLN76,01 PLN8,35%
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202176,01PLN
Wartość poprzednia 15.09.202175,85 PLN
1M-0,26%
3M+1,70%
6M+2,03%
12M+8,35%
36M+18,40%
60M+26,01%
120M+70,01%
YTD+3,87%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, kursów walut oraz z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Stabilny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Stabilny.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności30.05.2006
Benchmark30% MSCI ACWI + 45% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, który inwestuje globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 70% aktywów,

  • od 40% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,

  • zarządzający dąży do utrzymywania zaangażowania w akcje lub jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych na poziomie 20-40%,

  • max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

51%Obligacje skarbowe
24%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10%Obligacje korporacyjne
6%środki pieniężne i depozyty
5%Akcje
4%Pozostałe

Alokacja geograficzna

55%Polska
20%Stany Zjednoczone
13%Pozostałe
6%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%Holandia
3%Region Azji i Pacyfiku bez Japonii (fundusze inwestycyjne)
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202176,01PLN
Wartość poprzednia 15.09.202175,85 PLN
1M-0,26%
3M+1,70%
6M+2,03%
12M+8,35%
36M+18,40%
60M+26,01%
120M+70,01%
YTD+3,87%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, kursów walut oraz z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.