Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.08.2021Wartość j.u. 18.08.2022Zmiana
Santander Platinum Konserwatywny
Wartość j.u. 18.08.2021
72,55 PLN
Wartość j.u. 18.08.2022
63,79 PLN
Zmiana
-12,07%
72,55 PLN63,79 PLN-12,07%
18.08.2022
Wartość bieżąca18.08.202263,79PLN
Wartość poprzednia 17.08.202263,72 PLN
1M+4,37%
3M+2,84%
6M-3,95%
12M-12,07%
36M-5,07%
60M+1,22%
120M+22,96%
YTD-6,79%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.

 

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)

benchmark subfundusz

Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. W związku z tym, że subfundusz w dniu 13.10.2014 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności10.02.2012
Benchmark10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) + 10% WIG (WIG) + 35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego.
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, który inwestuje lokalnie i globalnie,

  • od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,

  • subfundusz lokuje max. 30% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych,

  • max. 40% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 25% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

56%Obligacje skarbowe
22%Obligacje korporacyjne
11%Akcje
8%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych

Alokacja geograficzna

60%Polska
15%Pozostałe
13%Stany Zjednoczone
5%Holandia
4%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%Austria
18.08.2022
Wartość bieżąca18.08.202263,79PLN
Wartość poprzednia 17.08.202263,72 PLN
1M+4,37%
3M+2,84%
6M-3,95%
12M-12,07%
36M-5,07%
60M+1,22%
120M+22,96%
YTD-6,79%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.