Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Platinum Konserwatywny
Wartość j.u. 18.09.2020
69,59 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
72,05 PLN
Zmiana
3,53%
69,59 PLN72,05 PLN3,53%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.202172,05PLN
Wartość poprzednia 17.09.202171,95 PLN
1M-0,77%
3M+0,08%
6M+0,06%
12M+3,53%
36M+11,71%
60M+15,34%
YTD+0,39%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności10.02.2012
Benchmark10% MSCI ACWI + 65% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, który inwestuje lokalnie i globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 40% aktywów,

  • od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,

  • subfundusz lokuje max. 20% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych,

  • max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

67%Obligacje skarbowe
13%Obligacje korporacyjne
8%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4%środki pieniężne i depozyty
4%Akcje
4%Pozostałe

Alokacja geograficzna

69%Polska
10%Stany Zjednoczone
10%Pozostałe
4%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
4%Holandia
3%Austria
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.202172,05PLN
Wartość poprzednia 17.09.202171,95 PLN
1M-0,77%
3M+0,08%
6M+0,06%
12M+3,53%
36M+11,71%
60M+15,34%
YTD+0,39%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.