Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 24.11.2021Wartość j.u. 24.11.2022Zmiana
Santander Platinum Konserwatywny
Wartość j.u. 24.11.2021
69,09 PLN
Wartość j.u. 24.11.2022
63,13 PLN
Zmiana
-8,63%
69,09 PLN63,13 PLN-8,63%
24.11.2022
Wartość bieżąca24.11.202263,13PLN
Wartość poprzednia 23.11.202262,76 PLN
1M+6,98%
3M0,00%
6M+1,95%
12M-8,63%
36M-6,15%
60M-0,79%
120M+18,00%
YTD-7,76%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).*
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.*

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.

 

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)

benchmark subfundusz

Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. W związku z tym, że subfundusz w dniu 13.10.2014 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności10.02.2012
Benchmark10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN+10% WIG (WIG)+35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)+15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego+30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do PLN.
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, który inwestuje lokalnie i globalnie,

  • od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,

  • subfundusz lokuje max. 30% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych,

  • max. 40% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 25% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

54%Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
23%Obligacje korporacyjne
11%Akcje
9%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3%Pozostałe

Alokacja geograficzna

57%Polska
16%Pozostałe
14%Stany Zjednoczone
6%Holandia
4%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%Francja
24.11.2022
Wartość bieżąca24.11.202263,13PLN
Wartość poprzednia 23.11.202262,76 PLN
1M+6,98%
3M0,00%
6M+1,95%
12M-8,63%
36M-6,15%
60M-0,79%
120M+18,00%
YTD-7,76%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).*
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami cen akcji i kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.*

* „Potencjalny zysk” i „poziom ryzyka” są pojęciowo tożsame z pojęciem „wskaźnik zysku do ryzyka”. Dla danego subfunduszu wartości „potencjalny zysk” i „poziom ryzyka” są takie same.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.