Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.09.2020Wartość j.u. 16.09.2021Zmiana
Santander Platinum Dynamiczny
Wartość j.u. 16.09.2020
47,82 PLN
Wartość j.u. 16.09.2021
55,91 PLN
Zmiana
16,92%
47,82 PLN55,91 PLN16,92%
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202155,91PLN
Wartość poprzednia 15.09.202155,60 PLN
1M+0,16%
3M+3,40%
6M+4,43%
12M+16,92%
36M+29,57%
60M+44,25%
120M+63,77%
YTD+9,33%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, kursów walut oraz z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Dynamiczny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Energii) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Dynamiczny.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności27.12.2007
Benchmark60% MSCI ACWI + 20% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 10% ICE BofA Global Government Index (W0G1) + 10% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 4 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, który inwestuje globalnie. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić do 100% aktywów,

  • subfundusz lokuje max. 60% aktywów bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa oraz w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych,

  • zarządzający dąży do utrzymywania zaangażowania w akcje lub jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych na poziomie od 50% do 70%,

  • max. 20% wartości aktywów może być lokowane w obligacje korporacyjne, przy czym do 10% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

53%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
28%Obligacje skarbowe
8%Obligacje korporacyjne
6%środki pieniężne i depozyty
5%Akcje

Alokacja geograficzna

35%Stany Zjednoczone
34%Polska
13%Pozostałe
10%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
5%Region Emerging Markets (fundusze inwestycyjne)
3%Japonia
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202155,91PLN
Wartość poprzednia 15.09.202155,60 PLN
1M+0,16%
3M+3,40%
6M+4,43%
12M+16,92%
36M+29,57%
60M+44,25%
120M+63,77%
YTD+9,33%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, kursów walut oraz z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.