Połączenie subfunduszy

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku , subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zostanie połączony z subfunduszem Santander Akcji Polskich.

W dniu połączenia subfunduszy tj. 22 października 2021 roku majątek przejętego subfunduszu zostanie przeniesiony do subfunduszu przejmującego, a uczestnikom subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przydzielone zostaną jednostki uczestnictwa subfunduszu Santander Akcji Polskich.

Od tego dnia subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przestanie być dostępny w ofercie Santander TFI.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Wartość j.u. 18.09.2020
33,80 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
47,51 PLN
Zmiana
40,56%
33,80 PLN47,51 PLN40,56%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.202147,51PLN
Wartość poprzednia 17.09.202148,59 PLN
1M-0,69%
3M+4,33%
6M+7,71%
12M+40,56%
36M+22,35%
60M+27,37%
120M+20,01%
YTD+15,62%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek z regionu Środkowej i Wschodniej Europy oraz kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności27.12.2006
Benchmark40% WIG + 25% MSCI Turkey (MXTR) + 15% MSCI Austria (MXAT) +7,5% MSCI Hungary (MXHU) + 7,5% MSCI Czech Republic (MXCZ) + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcji rynków zagranicznych,

  • co najmniej 66% to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Turcji,

  • akcje wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie mogą stanowić max. 50% aktywów,

  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

94%Akcje
4%Obligacje skarbowe
2%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

42%Polska
22%Turcja
14%Austria
10%Węgry
7%Pozostałe
5%Stany Zjednoczone
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.202147,51PLN
Wartość poprzednia 17.09.202148,59 PLN
1M-0,69%
3M+4,33%
6M+7,71%
12M+40,56%
36M+22,35%
60M+27,37%
120M+20,01%
YTD+15,62%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek z regionu Środkowej i Wschodniej Europy oraz kursów walut. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.