Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Aktualności
Santander TFI

Ogłoszenie o planowanym zaprzestaniu prowadzenia specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka oraz Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość

9 października 2017

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, (dalej: Towarzystwo) wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje o planowanym zaprzestaniu prowadzenia specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka oraz Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość.

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI.


Towarzystwo podjęło decyzję o zaprzestaniu prowadzenia z dniem 3 listopada 2017 r. specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka oraz Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość (dalej: „Programy”), prowadzonych w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO (dalej: „Fundusz”) i wypowiedzeniu umów o prowadzenie Programów.

Powyższe oznacza, iż dnia 3 listopada 2017 r. subrejestry prowadzone na rzecz Uczestników, w ramach Programów staną się subrejestrami prowadzonymi na zasadach ogólnych określonych w statucie Funduszu.

W związku z zaprzestaniem prowadzenia Programów, przestają obowiązywać umowy uczestnictwa w Programach oraz stanowiące ich integralną część regulaminy: „Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka” oraz „Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość”.

Zasady składania i rozliczania zleceń oraz działania Funduszu opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Tabeli Opłat, dostępnych na stronie internetowej www.arka.pl. Na wskazanej stronie publikowane są również wszelkie zmiany w dokumentach formalnych Funduszu.

W związku z opisywaną zmianą, poniżej najistotniejsze elementy odróżniające funkcjonowanie Programów od inwestycji w ramach subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych:

 • potwierdzenia transakcji – będą wysyłane listem zwykłym niezwłocznie po rozliczeniu każdej transakcji, chyba że Uczestnik wyraził wcześniej zgodę na wysyłanie potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób

  Jednorazowo, po likwidacji Programów, Uczestnicy otrzymają dodatkowe zestawienia transakcji rozliczonych od dnia ostatniego zestawienia do dnia likwidacji Programów.
 • kwoty wpłat do subfunduszu – zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu, pierwsza wpłata na subrejestr nie może być niższa niż 1 000 zł. W odniesieniu do poziomu kolejnych wpłat, 20 października 2017 r. zostanie wprowadzona do statutu Funduszu zmiana, w konsekwencji której limit każdej kolejnej wpłaty zostanie obniżony do 100 zł (wcześniej 500 zł).

  Jeśli do tej pory Uczestnicy dokonywali wpłat w kwotach niższych niż 100 zł, uprzejmie prosimy o dostosowanie wysokości wpłat tak, aby jednorazowa minimalna wpłata wyniosła co najmniej 100 zł, szczególnie, jeśli zostały ustanowione zlecenia stałe na wpłaty.

  Zlecenia złożone do 2 listopada 2017 r. (włącznie), czyli ostatniego dnia działania Programów zostaną rozliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programach określającymi minimalną wpłatę. Zlecenia składane od 3 listopada 2017 r. będą musiały spełniać wymóg minimalnej kolejnej wpłaty na poziomie 100 zł, w przeciwnym razie takie wpłaty zostaną odrzucone.

  W ramach inwestowania w Fundusz, nie ma obowiązku dokonywania systematycznych wpłat.
 • opłaty – Tabela Opłat dla Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.arka.pl. Niemniej, z przyjemnością informujemy, iż dla subrejestrów, które na dzień 2 listopada 2017 r. były prowadzone w ramach Programów:
  • utrzymana zostanie zniżka w opłacie dystrybucyjnej (całkowite zwolnienie z opłat dystrybucyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa) oraz
  • dodatkowo ustanowiona zostanie zniżka w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa (całkowite zwolnienie z opłaty pobieranej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa z tych subrejestrów).

Wskazana powyżej zniżka w opłacie dystrybucyjnej dotyczyć będzie zleceń nabycia (w tym wpłat bezpośrednich) dokonywanych na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r. były prowadzone w ramach Programów. Natomiast zniżka w opłacie manipulacyjnej dotyczyć będzie zleceń odkupienia realizowanych z opisanych powyżej subrejestrów. Jeżeli środki z tych subrejestrów zostaną przeniesione na inny subrejestr, zniżki na nowym subrejestrze nie będą obowiązywać. Obie zniżki zaczną obowiązywać od zleceń rozliczanych według wyceny z dnia 3 listopada 2017 r. Promocja obowiązywać będzie do odwołania, jednak nie krócej niż dla zleceń realizowanych do dnia wyceny 3 listopada 2019 r. włącznie.

O ewentualnych zmianach w opisanych powyżej promocjach poinformujemy na stronie internetowej www.arka.pl.