Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Informacja o opłacie za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek

21 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o rozpoczęciu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne, określonej w art. 177 ust. 8 statutu Funduszu Santander FIO, możliwej do poniesienia przez subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek w związku z jego działalnością.

Naliczanie opłaty za wyniki inwestycyjne będzie obowiązywać od wyceny dokonanej za dzień 4 stycznia 2021 roku.