Informacja o okresowym zaniechaniu poboru opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach funduszu Santander FIO

4 listopada 2019

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o:

przedłużeniu okresu zaniechania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach funduszu Santander FIO, wskazanej w art. 177 ust. 8 statutu funduszu Santander FIO, możliwej do poniesienia przez ww. subfundusz, w związku z jego działalnością.

Zaniechanie poboru ww. opłaty będzie obowiązywało do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2020 roku.