Informacja o okresowym zaniechaniu poboru opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszach Santander Prestiż SFIO

4 listopada 2019

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o:

przedłużeniu okresu zaniechania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne, możliwej do poniesienia przez poniższe subfundusze, w związku z ich działalnością:

  • Santander Prestiż Alfa (wskazana w art. 145 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (wskazana w art. 155 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (wskazana w art. 165 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (wskazana w art. 175 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Technologii i Innowacji (wskazana w art. 185 ust. 8 statutu Funduszu)

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2020 roku.