Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu i dokumentów zawierających kluczowe informacje funduszu Santander Prestiż SFIO

24 lipca 2023

24 lipca 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja wynika z wprowadzenia zmian w zapisach dotyczących kosztów związanych z funkcjonowaniem subfunduszy, które są pokrywane z ich aktywów.

III. dokumenty zawierające kluczowe informacje:

Aktualna treść dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

Zaktualizowaliśmy w szczególności koszty transakcyjne i wprowadziliśmy zmiany porządkowe.

Dodatkowo w subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich nastąpiła zmiana wartości wskaźnika ryzyka SRI (z 4 na 5).