Zmiana regulaminu serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy

18 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

Zmiany obejmują w szczególności:

  1. zmianę definicji „Subfunduszu” (§ 1 ust. 1 pkt 1.17), poprzez dodanie jej odpowiednika w liczbie mnogiej „Subfundusze”, bez wskazywania listy subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu,
  2. doprecyzowanie momentu, w którym Pracodawca traci dostęp do konta w Serwisie, poprzez wskazanie, że dostęp wygasa z upływem terminu wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie PPK zawartej przez Pracodawcę z Funduszem (§ 2 ust. 9),
  3. w § 5 rozszerzenie zakresu dyspozycji i funkcji dostępnych w Serwisie poprzez wskazanie możliwości przekazania do Funduszu informacji o dacie końca okresu zatrudnienia Uczestnika (§ 5 ust. 8 pkt 8.4),
  4. uchylenie zapisu dotyczącego wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa, Funduszu oraz Agenta Transferowego za szkody poniesione przez Pracodawcę wynikające z tymczasowych przerw w dostępie do Serwisu (§ 12 ust. 1),
  5. dodanie postanowień określających powody, z jakich Fundusz może zmienić brzmienie Regulaminu Serwisu (§ 14 ust. 1), w związku z powyższym dotychczasowe ust. 1 - 4 zostają oznaczone jako ust. 2 – 5 oraz stosownym zmianom ulegają odwołania do tych ustępów występujące w tekście Regulaminu,
  6. zmianę adresu strony internetowej z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI (§ 8 ust. 1, § 14 ust. 3, § 15 ust. 4).

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Regulamin Serwisu PPK dla Pracodawcy (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Regulamin Serwisu PPK dla Pracodawcy (obowiązujący od 4.01.2021 r.)