Zmiana statutu funduszu Santander PPK SFIO

23 lutego 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmiany o charakterze porządkowym w zakresie artykułów dotyczących inwestowania w instrumenty pochodne:

  • dodanie zapisów o możliwości inwestowania w instrumenty pochodne dopuszczone na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym,
  • uproszczenie zapisów w rodzajach pochodnych (rezygnacja z wymieniania konkretnych rynków, na których są ogłaszane lub notowane),
  • dodanie nowego rodzaju pochodnych: kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24 maja 2021 roku.