Zmiana Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO oraz załącznika nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK

18 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK.

Zmiany w Regulaminie obejmują:

  1. zmianę adresu strony internetowej na której znajduje się formularz do zawierania Umowy o zarządzanie PPK z Santander-PPK.pl na Santander.pl/PPK (§ 3 ust. 1),
  2. zmianę adresu strony internetowej na której publikowane są m.in. wszystkie ogłoszenia formalne z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI (§ 26 ust. 1 i 3; § 27 ust. 1 pkt 1 i 2; ust. 2 i 5-6; § 28 ust. 6; § 30 ust. 1 i 5; § 36 ust. 2-4 według nowej numeracji),
  3. doprecyzowanie zapisów dotyczących pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik poprzez zmianę wyrażenia „stawka wynagrodzenia” na „wysokość wynagrodzenia” (§ 30 ust. 3 i 4) oraz dodanie Statutu do listy dokumentów, w których określone są zasady pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik (§ 30 ust. 3),
  4. sprostowanie błędnego odwołania w § 30 ust. 4 poprzez zmianę odwołania do ust. 1 na odwołanie do ust. 3,
  5. dodanie w § 36 nowego ust. 1 wskazującego przesłanki zmiany Regulaminu przez Fundusz oraz dostosowanie numeracji ustępów i odwołań w dalszej części § 36 do tej zmiany,
  6. dodanie w § 37 nowego ust. 3 wskazującego przesłanki wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie PPK przez Fundusz oraz dostosowanie numeracji ustępów i odwołań w dalszej części § 37 do tej zmiany.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 4 stycznia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że zmiany wskazane w pkt. 6 powyżej, związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495), przyznających ochronę konsumencką w zakresie określonym w ww. przepisach dla indywidualnych przedsiębiorców będą stosowane od 1 stycznia 2021 r

Dodatkowo w dniu 4 stycznia 2021 r. zmianie ulega załącznik nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK, poprzez dodanie do listy subfunduszy subfunduszu Santander PPK 2065.

Subfundusz zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze Jednostki Uczestnictwa. Rozpoczęcie działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

Poniżej Regulaminy i załączniki:

Regulamin zarządzania PPK (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Załącznik nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Regulamin zarządzania PPK (obowiązujący od 4.01.2021 r.)
Załącznik nr 2 do Umowy o Zarządzanie PPK (obowiązujący od 4.01.2021 r.)