Zmiana Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO oraz załącznika nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK

18 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK.

Zmiany w Regulaminie obejmują:

  1. zmianę adresu strony internetowej z SantanderTFI.pl na Santander.pl/TFI (§ 25 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 5-6; § 26 ust. 6; § 27 ust. 5, § 32 ust. 4, § 33 ust. 2-4, § 40 ust. 4) ,
  2. doprecyzowanie zapisów dotyczących pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik poprzez zmianę wyrażenia „stawka wynagrodzenia” na „wysokość wynagrodzenia” (§ 27 ust. 3 i 4) oraz dodanie Statutu do listy dokumentów, w których określone są zasady pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik (§ 27 ust. 3) ,
  3. sprostowanie błędnego odwołania w § 27 ust. 4 poprzez zmianę odwołania do ust. 1 na odwołanie do ust. 3.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Dodatkowo w dniu 4 stycznia 2021 r. zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK poprzez dodanie do listy subfunduszy subfunduszu Santander PPK 2065.

Subfundusz zostanie uruchomiony, kiedy za wpłatę dokonaną na rzecz Uczestnika urodzonego w latach 2003-2007 zostaną przydzielone pierwsze Jednostki Uczestnictwa. Rozpoczęcie działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

Poniżej Regulaminy i załączniki:

Regulamin prowadzenia PPK (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Załącznik nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (obowiązujący do 3.01.2021 r.)
Regulamin prowadzenia PPK (obowiązujący od 4.01.2021 r.)
Załącznik nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (obowiązujący od 4.01.2021 r.)