Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI S.A.

14 września 2023

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI S.A.

Co zmieniamy

W Regulaminie w § 3 ust. 1 ppkt. a zastąpiliśmy dowód osobisty lub paszport określeniem dokument tożsamości.

Termin

Zmiany wchodzą w życie 14 września 2023 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu