Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander FIO oraz Kluczowych informacji dla Inwestorów

24 maja 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 maja 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 24 maja 2021 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 23 lutego 2021 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmian w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2020,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2020 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów:

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące poniżej wskazanych subfunduszy. W dokumentach zostały wprowadzone zmiany porządkowe w sekcji „Cele i polityka inwestycyjna”.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej: