Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego i dokumentów zawierających kluczowe informacje funduszu Santander FIO

11 sierpnia 2023

11 sierpnia 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

II. dokumenty zawierające kluczowe informacje:

Aktualna treść dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

Aktualizacja wynika z wprowadzenia zmian w minimalnym czasie inwestycji (prospekt) / zalecany okres utrzymywania (KID) w ww. subfunduszach.