Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

15 marca 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 15 marca 2022 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów dotyczy w szczególności dodania zastrzeżenia, że Rejestr nie jest zamykany, a Umowa o Prowadzenie PPK nie wygasa w trakcie obowiązywania Umowy o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego zawartej przez Uczestnika z Funduszem.