Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dotyczących subfunduszy funduszu Santander FIO

8 lutego 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 8 lutego 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana w szczególności z coroczną aktualizacją:

  • poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów poniesionych przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  • stóp zwrotu subfunduszy.

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej: