ESG - pozytywne inwestycje

27 stycznia 2021

Już nie tylko regulacje obejmujące profesjonalnych inwestorów wymuszają podejmowanie decyzji w oparciu o czynniki środowiskowe, społeczne oraz zasady ładu korporacyjnego – powodują to również rosnąca świadomość i presja indywidualnych inwestorów.

Ci ostatni coraz częściej wybierają rozwiązania inwestycyjne, które pozwalają wywierać pozytywny wpływ - aby lepiej uchwycić długoterminowe zwroty i jednocześnie zapewnić korzyści społeczne pośrednio wpływając na zachowanie firm.

Popularność zrównoważonego inwestowania nie słabnie pomimo sytuacji na rynkach wywołanej pandemią, szczególnie widoczne było to w marcu 2020 roku, kiedy większość indeksów giełdowych spadała. Nawet w tym trudnym okresie dla rynków inwestycyjnych subfundusze zarządzane w zgodzie z wytycznymi ESG odnotowywały napływy.1

Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny dzięki swojej polityce inwestycyjnej nie tylko daje dostęp do globalnych inwestycji zarządzanych przez asset managerów światowej klasy, lecz przede wszystkim daje możliwość inwestowania w oparciu o zrównoważone inwestowanie (ESG). Podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych mając na uwadze czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym pozwala pozytywnie wpływać na kwestie, które są dla nas ważne. Inwestujemy we własną przyszłość nie tylko w rozumieniu finansów. Skala zrównoważenia i strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju firm mają coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji finansowych, ponieważ zmiany klimatu i zmiany społeczne wywierają coraz większy wpływ na działalność operacyjną przedsiębiorstw.

Zrównoważone inwestycje to podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o:

  • Environmental – czynniki środowiskowe
    Ocena kryteriów dotyczących realizacji strategii i polityki środowiskowej, zarządzania środowiskiem, wywiązywania się z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko.
  • Social – czynniki związane ze społeczną odpowiedzialnością
    Pod uwagę brane są tutaj czynniki takie jak relacje z udziałowcami na rynku, dostawcami, klientami, partnerami. Istotnym czynnikiem są warunki pracy i przestrzeganie praw pracowniczych i zasad BHP. Prowadzona polityka jakości zarówno w stosunku do procedur zarządzania, jak i jakość produktu. Oceniana jest również polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność.
  • Governance – czynniki związane z ładem korporacyjnym
    Ocena kryteriów zarządczych i ładu korporacyjnego. Analizowane są takie czynniki jak: struktura zarządu przedsiębiorstwa, przestrzeganie praw udziałowców, respektowanie obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjna oraz umiejętności zarządcze.

Megatrend ESG ma wsparcie w międzynarodowych instytucjach takich jak ONZ, Komisja Europejska, które promują idee zrównoważonego rozwoju. A przepisy prawa, które obejmują państwa członkowskie tych organizacji, wymuszają konkretne działania w tym zakresie. To plan działania mający na celu reorientację przepływów kapitałowych w kierunku inwestycji zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie przejrzystości i długoterminowości działań w finansach i działalności gospodarczej. Celem jest wbudowanie rozważania nad kwestiami podejmowanymi przez ESG w procesy, systemy i metody kontroli obowiązujące w spółkach i będące częścią procesów inwestycyjnych. A te działania wspierają konkretne wymogi dotyczące raportowania przez spółki giełdowe i emitentów obligacji kwestii podlegających ocenie w ramach ESG, w tym także wskazanie ryzyk w tym obszarze, w procesie inwestycyjnym. Jednocześnie z drugiej strony trwają prace nad wytycznymi, które spowodują, że doradcy inwestycyjni będą musieli uwzględniać te czynniki oceniając spółki.

Dla decyzji o inwestycji w ESG nie bez znaczenia jest także fakt, że firmy działające zgodnie z ESG mogą w wielu krajach uzyskiwać dodatkowe benefity, a etyczne działanie cieszy się społecznym poparciem.

Rzeczpospolita2 podaje, że już około 25% inwestycji na światowym rynku kapitałowym i prawie połowa w Europie jest realizowana w zgodzie z postulatami ESG. Największa dynamika wzrostu zrównoważonych inwestycji jest obserwowana w USA, gdzie wynosi 30-40 -% rocznie.
Grupa Santander jest w pełni zaangażowana w zrównoważony rozwój, zarówno w sposobie prowadzenia własnej działalności, jak i w zakresie inwestycji i usług, które świadczymy klientom, stąd w ofercie Santander TFI nie mogło zabraknąć rozwiązania, w którym portfel budowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza, że coraz więcej wskazuje na to, że to podejście pozwala na budowanie stabilnych i odpornych na zawirowania portfeli oferujących lepsze, dostosowane do ryzyka, stopy zwrotu.


Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.
2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo ,,płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.


1 Za Investhink.org https://127dfd3c-34e0-4bbd-976f-9a0e86dfa8ec.filesusr.com/ugd/c7e5d9_24a26ff617e2430c9a4249d4105d54c9.pdf
2 Za Rzeczpospolita: https://pieniadze.rp.pl/inwestycje/24984-esg-zrownowazone-inwestowanie - Regina Skibińska