Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek

10 marca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 10 marca 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach funduszu Santander FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 5 na 6). Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.