Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Platinum Dynamiczny

11 marca 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 11 marca 2022 roku zaprzestaje się stosowania Kluczowych informacji dla inwestorów dla subfunduszu Santander Platinum Dynamiczny, wydzielonego dotychczas w ramach funduszu Santander FIO.

Zaprzestanie stosowania Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Platinum Dynamiczny wynika z połączenia ww. subfunduszu z subfunduszem Santander Zrównoważony, wydzielonym w ramach funduszu inwestycyjnego Santander FIO.

Połączenie subfunduszy dokonane zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, t.j.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, udzielonego decyzją z dnia 30 listopada 2021 roku o sygn. DFF.4022.1.169.2020.JG.